วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2566

พช.ขอนแก่น ร่วมประชุมหารือการจัดกิจกรรมภายในงานเทศกาลไหมนานาชาติฯ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ที่ทำการปกครองจังหวัด (ชั้น 4) ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังเก่า)
นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมหารือการจัดกิจกรรมภายในงานเทศกาลไหมนานาชาติฯ ประจำปี 2563 โดยมีนายพันธ์เทพ เสาโกศล ปลัดจังหวัดขอนแก่น นำเสนอภาพรวมกิจกรรมของการจัดงานฯ
จากนั้น ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณารายละเอียดของแต่ละกิจกรรม ในส่วนของงบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบการกำหนด Timeline ของการดำเนินการ เบื้องต้น รวมทั้งสิ้น 17 กิจกรรม เพื่อแจ้งและมอบหมายให้คณะทำงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดงานเทศกาลไหมนานาชาติฯ จ.ขอนแก่น ต่อไป
ในการนี้ นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายประดิษฐ์ นัดทะยาย ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ เข้าร่วมประชุม และนำเสนอกิจกรรมที่ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด รับผิดชอบ คือ การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหม/ผลิตภัณฑ์จากไหม และผลิตภัณฑ์ OTOP