วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมประชุมชี้แจงและแสดงความคิดเห็นแก่คณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาที่ดินให้ราษฎร

รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมประชุมชี้แจงและแสดงความคิดเห็นแก่คณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาที่ดินให้ราษฎร

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นายสุรชัย ยุทธชนะ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมชี้แจงและแสดงความคิดเห็นกับคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาที่ดินให้ราษฎร ผ่านการประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoommeeting) ณ ห้องทำงานรองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม อาคาร ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ การประชุมครั้งนี้คณะกรรมธิการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอความอนุเคราะห์ให้ ส.ป.ก. ชี้แจงเรื่องการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีราษฎร หมู่ที่ 5 บ้านธรรมชาติล่าง ตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด โดยได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน แต่ได้รับรายงานจากสำนักงานที่ดินจังหวัดตราดว่า ราษฎรได้รุกล้ำที่ดินของเอกชนนอกเขต ส.ป.ก.เพื่อให้การพิจารณาและการให้ข้อวินิจฉัยอย่างเป็นธรรมและเป็นไปตามระบียบตามกฎหมายที่บังคับใช้ด้วยความถูกต้องและรอบคอบ ส.ป.ก. จึงชี้แจงรายละเอียด ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมธิการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้แก่ราษฎรต่อไป

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณา ติดต่อนิตยา สุวรรณสิทธิ์-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
รัฐมนตรีเกษตร ประชุมสัมมนา “แนวทางการขับเคลื่อนงานของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชื่อมโยงตลาดเส้นไหมระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตเส้นไหม กับกลุ่มเกษตรกรผู้ทอผ้าไหม จังหวัดเพชรบุรี
คปก. อนุมัติโครงการมุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านแหล่งน้ำ บรรเทาปัญหาภัยแล้งของพี่น้องเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
ส.ป.ก. จัดสัมมนาการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ ส.ป.ก. พ.ศ. 2567 – 2571 (แผน 5 ปี)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. และคณะผู้ติดตาม ประชุมตรวจติดตามการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 1 จ.พังงา
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประชุมตรวจติดตามการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 1 เขตตรวจที่ 6 จังหวัดภูเก็ต