วันจันทร์, 27 มีนาคม 2566

คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดการประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 24 ประจำปี 2566 “Agriculture for Achieving the Sustainable Development Goals”

01 ก.พ. 2023
101

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 24 ประจำปี 2566 “Agriculture for Achieving the Sustainable Development Goals” โดย รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงาน และได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งกิจกรรมภายในงานช่วงเช้าเป็นการมอบรางวัลดุษฎีบัณฑิตดีเด่นคณะเกษตรศาสตร์ “รางวัล ศาสตราจารย์ ดร.อารันต์ พัฒโนทัย” ประจำปีการศึกษา 2565 กล่าวเชิดชูเกียรติโดย ผศ.ดร.ศิริภาวี เจริญวัฒนศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา ซึ่งปีนี้ผู้ที่ได้รับรางวัล ได้แก่ นายอนนท์ จันทร์เกตุ สาขาวิชาพืชไร่ นายมหาราช มาตรา สาขาวิชาสัตวศาสตร์ โดย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ให้เกียรติมอบรางวัล ต่อด้วยการการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ การบรรยายพิเศษเรื่อง

“ประเด็นนโยบายของ บพค. ที่สนับสนุนการวิจัยและการพัฒนา ตามกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)” โดย ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง (ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)
และ “Modulating Ruminal Fermentation for Feed Efficiency and Sustainable Use of Ruminants”
By Antonio Faciola, Ph.D. Professor & Graduate Program Director Department of Animal Sciences, University of Florida, USA,
Editorial Boards: Journal of Dairy Science Journal of Animal Science

และกิจกรรมในช่วงบ่ายเป็นการนำเสนอผลงานของผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการในสาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ ต่อด้วยพิธีมอบรางวัลและกล่าวปิดการประชุมโดย รศ.ดร.ปรเมศ บรรเทิง รองคณบดีฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและการต่างประเทศ ซึ่งการประชุมวิชาการเกษตรจัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา ศิษย์เก่า เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไปได้นำเสนอผลงานวิจัย วิเคราะห์ วิจารณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์สู่สาธารณชน

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณา ติดต่อนิตยา สุวรรณสิทธิ์-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg