วันศุกร์, 3 กุมภาพันธ์ 2566

พช.ขอนแก่น ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดขอนแก่น (ด้านเศรษฐกิจ) ครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม สนง.เกษตรจังหวัดขอนแก่น
นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดขอนแก่น (ด้านเศรษฐกิจ) ครั้งที่ 1/2563 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ/ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวม 21 คน
ที่ประชุมร่วมกันกำหนดกรอบแนวทางเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อน การยกระดับคุณภาพชีวิต และการเสริมสร้างศักยภาพของประขาชนที่อยู่ภายใต้กลุ่มภารกิจงานด้านเศรษฐกิจ อาทิ ปัญหาภัยแล้ง ราคาผลผลิตตกต่ำ การประมง ด้านปศุสัตว์ และภาคการค้าและบริการ อาทิ การเพิ่มศักยภาพผู้ผลิตผู้ประกอบการ กาเข้าถึงแหล่งทุน การพัฒนาและเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว ฯลฯ จากนั้น ได้มอบหมายให้แต่ละหน่วยงานได้จัดทำรายละเอียดในส่วนที่เกี่ยวข้องส่งให้ สนจ.รวบรวม เพื่อนำเข้าที่ประชุมใหญ่ (4 คณะ) ในวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ต่อไป
ในการนี้ นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายประดิษฐ์ นัดทะยาย ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ เข้าร่วมประชุม และนำเสนอปัญหาและความต้องการด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ และการเข้าถึงแหล่งทุน ฯลฯ พร้อมรวบรวมข้อมูลส่งให้ สนจ.ขอนแก่น ต่อไป