พัฒนาท้องถิ่น » พช.ขอนแก่น ร่วมคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้าน อยู่เย็น) ประจำปี 2563 ระดับจังหวัด

พช.ขอนแก่น ร่วมคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้าน อยู่เย็น) ประจำปี 2563 ระดับจังหวัด

10 มิถุนายน 2020
491   0

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 /นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้คณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมุ่บ้าน อยู่เย็น) ในระดับจังหวัด ลงพื้นที่ตรวจประเมินหมู่บ้าน อยู่เย็น ประจำปี 2563
ในการนี้ นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นางสาวอัญชนิดา กมลเพ็ชร หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ เป็นผู้แทน ร่วมตรวจประเมินหมู่บ้านฯ ดังนี้
ภาคเช้า ตรวจประเมินบ้านเหล่าเหนือ ม.4 ต.ห้วยแก อ.ชนบท จ.ขอนแก่น โดยมีนายพยุง เหล็กดี นายอำเภอชนบท พร้อมด้วยส่วนราชการ หน่วยงาน อปท. ให้การต้อนรับ
ภาคบ่าย ตรวจประเมินบ้านหวายหลึม ม.10 ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น โดยมีนายณัฐภัทร พลอยสุภา นายอำเภอมัญจาคีรี พร้อมด้วยส่วนราชการ อปท. ให้การต้อนรับ
โดยคณะกรรมการฯ ได้รับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงาน ซักถาม และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับ คณะกรรมการหมู่บ้าน รวมถึงให้ข้อเสนอแนะ แนวทางในการดำเนินงาน และเยี่ยมชมกิจกรรมผลสำเร็จของหมู่บ้าน