วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

พช.ขอนแก่น ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ “คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น” ครั้งที่ 3/2563

วันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีบริรักษ์ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (ชั้น5)
นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ “คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น” ครั้งที่ 3/2563 เพื่อติดตามผลการความก้าวหน้าดำเนินงานตามโครงการฯ ของแต่ละหน่วยงาน และรับทราบแนวทางการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลครัวเรือนเป้าหมายด้วย Application Survey Village พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะ แนวทางการขับเคลื่อนโครงการฯ ของแต่ละหน่วยงาน
ในการนี้ นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางสาวอัญชนิดา กมลเพ็ชร ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศฯ พร้อมทีมงานนักวิชาการกลุ่มงาน เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลการดำเนินงาน พร้อมรวบรวมสรุปผลการประชุมเพื่อใช้ในการวางแผนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายต่อไป