วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2566

พช.ขอนแก่น ร่วมประชุมโครงการยกระดับคุณภาพของฝากปลอดภัยที่เข้าข่ายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ Primary GMP 2563

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น./นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายตันติกร ศรีมนตรี นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมโครงการยกระดับคุณภาพของฝากปลอดภัยที่เข้าข่ายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ Primary GMP 2563 เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ดี และยกระดับให้ผ่านมาตรฐานที่กำหนด ณ กลุ่มวิสาหกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรกรบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ในการนี้ นักการตลาดรุ่นใหม่ OTOP ได้ลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ผ่านช่องทาง Online ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรกรบ้านทุ่ม ในครั้งนี้ด้วย