วันอาทิตย์, 14 เมษายน 2567

ขอนแก่น จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร

จังหวัดขอนแก่น จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2566

(26 ธ.ค. 65) ที่ สนามที่ว่าการอำเภอซำสูง อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2566

เนื่องในวโรกาส อันเป็นมิ่งมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระชนมายุครบ 50 พรรษา พ.ศ. 2545 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงขอพระราชานุญาต จัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ กราบบังคมทูลถวาย โดยเปิดให้บริการครั้งแรก เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2545 ณ ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี และได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ให้หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช่วยดูแล แก้ไขปัญหา รวมทั้งส่งเสริมอาชีพ และสิ่งที่สำคัญต้อง ลดต้นทุนการผลิต ควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภาพ ผลักดันให้สินค้าทางการเกษตรมีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค มีการต่อยอดนำไปสู่การแปรรูปเพิ่มมูลค่า เพื่อให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทางด้านอาหาร สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ๆ ให้เป็นผู้สืบทอดอาชีพทางด้านการเกษตร ที่ถือเป็นอาชีพหลักของคนไทยมาอย่างยาวนาน และขอให้ทุกคนทำงาน อย่างเสียสละ และมีจิตอาสา โดยให้บริการเกษตรกรด้วยความเต็มใจ

โดยในงบประมาณปี พ.ศ. 2566 จังหวัดขอนแก่น กำหนดเปิดการให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ จำนวน 4 ครั้ง และในไตรมาสที่ 1 กำหนดเปิดการให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ฯ ณ สนามที่ว่าการ อำเภอซำสูง โดยวันนี้หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความพร้อมที่จะให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรของอำเภอซำสูง สำหรับการจัดงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อำเภอซำสูง หน่ายงานราชการอำเภอซำสูง หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงกลุ่มสถาบันเกษตรกรของอำเภอซำสูง

ทีมา/PR.KHONKAEN ปชส.ขอนแก่น

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณา ติดต่อนิตยา สุวรรณสิทธิ์-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สำนักบริการวิชาการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
มข. และ ธนาคารออมสิน จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 67 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน
FWD ประกันชีวิต เสริมกำลังทีมขาย  ชูเทคโนโลยีดิจิทัล  Agency   Discovery Platform และ FWD CUBE Application นำทัพเพิ่มยอดตัวแทนเติบโต  ดึง CI Modular Series ขยายตลาดประกันสุขภาพ บุกถิ่นเมืองหมอแคนแดนอีสาน
มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
มทร.อีสาน ติดตั้งอุปกรณ์ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก ภายใต้โครงการ บริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน
ขอนแก่น/นางยุพรัตน์ ดวงดีทวีทรัพย์ นายกสมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดขอนแก่นเข้ารับมอบรางวัลคนดีศรีขอนแก่นประจำปี 2566