วันอาทิตย์, 14 เมษายน 2567

เทศบาลนครขอนแก่นจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรแด่ “พระองค์ภา”

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 16.30 น. ณ วัดหนองแวงพระอารามหลวง ริมบึงแก่นนคร นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานฝ่ายฆราวาสพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อปฏิบัติบูชาน้อมถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน โดยมี พระครูปริยัติเจติยานุกุล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหนองแวงพระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมี นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น,เลขานุการนายกเทศมนตรี(นายพันธ์ศักดิ์ ศรีเรือง,นายณัฐกร ศรีนวกุล),นางสาวณัชชา แสงสุรศักดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล,รองปลัดเทศบาล(นางอารีย์ สุรารักษ์,นางกฤษณา แสนสอาด,นายภาษิต ชนะบุญ),นายอดิศักดิ์ สมจิตต์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล,นายมานพ ช่องตะคุ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา,นายศรัณย์ เปานาเรียง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม,นางสาวสมพร ชัยอยุทธ์ ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,ผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานเทศบาลนครขอนแก่น,พี่น้องชุมชน, และคณะพระสงฆ์วัดหนองแวงพระอารามหลวง ร่วมพิธีในครั้งนี้

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยเชิญชวนทุกภาคส่วนร้อยรวมพลังแห่งความจงรักภักดี จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีขอพรของศาสนา เพื่อปฏิบัติบูชาน้อมถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน

สำหรับพระสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ มีจำนวน 9 รูป โดยบทเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพร ได้รับความกรุณาจาก เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เมตตาประมวลรวบรวมบทสวดอันเป็นมิ่งมงคลต่าง ๆ รวม 34 บท ได้แก่ บทชุมนุมเทวดา บทนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้า (นะโม ตัสสะ) บทพระไตรสรณคมน์ (พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ) บทนมการสิทธิคาถา (สัมพุทเธ) บทนมการสิทธิคาถา (โย จักขุมา) บทนโมการอัฏฐกคาถา (นะโม อะระหะโต สัมมา) บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา….) บทมงคลสูตร (พะหู เทวา มะนุสสา จะ) บทรตนสูตร (ยังกิญจิ วิตตัง อิระ วา หิรัง วา) บทกรณียเมตตสูตร (กะระณียมัตถะกุสะเลนะ) บทขันธปริตร (วิรูปักเขหิ เม เมตตัง) บทเมตตานิสังสสุตตปาฐะ (เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา..) บทโมรปริตร (อุเทตะยัญจักขุมา) บทจันทปริตตปาฐะ (เอวัมเม สตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา…) บทสุริยปริตตปาฐะ (เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา..) บทวัฏฏกปริตร (วัตลิ โลเก สีละคุโถ) บทอนุสสรณปาฐะ (อิติปิ โส ภะคะวา) บทอาฏานาฏิยปริตร (วิปัสสิสสะ นะมัตถุ) บทอังคุลิมาลปริตร (ยะโตหัง ภะคินิ) บทโพชฌังคปริตร (โพชฌังโค สะติสังขาโต) บทอภยปริตร (ยันทุนนิมิตตัง) บทสักกัต์วา (สักกัตัวา พุทระระตะนัง) บทนัตถิ เม (นัตถิ เม สะระณัง อัญณัง) บทยังกิญจิ (ยังกิญจิ ระตะนัง โลเก) บทมงคลจักรวาลใหญ่ (สิริริติมะติเตโช) บทเทวตาอุยโยชนคาถา (ทุกขัปปัตตา จะ นิททุกขา) บทพุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง สหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธัน) บทชยปริตร (มหาการุณีโก นาโถ) บทภวตุ สัพพมังคลัง (ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง) บทนักขัตตยักข์ (นักขัตตะยักขะภูตานัง) บทสวดพระคาถาชินบัญชร และการเจริญจิตตภาวนา

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยอุตสาหะ และทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระ ด้วยทรงมีพระปณิธานในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่พสกนิกรของพระองค์ ด้วยทรงใช้ความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมไทยและพวกเราชาวไทยอย่างอเนกอนันต์ พี่น้องประชาชนชาวขอนแก่น และชาวไทยทั่วประเทศ จึงได้ร้อยรวมใจ ร้อยรวมพลังในการปฏิบัติบูชา เพื่อน้อมถวายพระพรแด่องค์ “เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา” เจ้าฟ้าหญิงผู้เป็นที่รักยิ่งของพวกเราคนไทยทุกคน

ที่มา/เทศบาลนครขอนแก่น ภาคกิจกรรม

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณา ติดต่อนิตยา สุวรรณสิทธิ์-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สำนักบริการวิชาการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
มข. และ ธนาคารออมสิน จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 67 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน
FWD ประกันชีวิต เสริมกำลังทีมขาย  ชูเทคโนโลยีดิจิทัล  Agency   Discovery Platform และ FWD CUBE Application นำทัพเพิ่มยอดตัวแทนเติบโต  ดึง CI Modular Series ขยายตลาดประกันสุขภาพ บุกถิ่นเมืองหมอแคนแดนอีสาน
มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
มทร.อีสาน ติดตั้งอุปกรณ์ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก ภายใต้โครงการ บริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน
ขอนแก่น/นางยุพรัตน์ ดวงดีทวีทรัพย์ นายกสมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดขอนแก่นเข้ารับมอบรางวัลคนดีศรีขอนแก่นประจำปี 2566