วันอาทิตย์, 14 เมษายน 2567

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ปูทางนำองค์ความรู้กับ โครงการประชุมวิชาการศัลยศาสตร์หลอดเลือด ครั้งที่5 อย่างต่อเนื่อง

24 ธ.ค. 2022
549

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ปูทางนำองค์ความรู้กับ โครงการประชุมวิชาการศัลยศาสตร์หลอดเลือด ครั้งที่5 อย่างต่อเนื่อง
่เมื่อวันที่ 24ธ.ค.2565 ้วลา09.00น.ที่ห้องประชุมประชาสโมสร โรงแรมอวานี จ.ขอนแก่น โดยมี ศ(เกียรติคุณ)นพ.กำพล เลาหเพ็ญแสง ประธานเปิด การประชุมวิชาการ โดยมี รศ.สุภัสชา ประเสริฐเจริญสุข พว.ณัฐพงษ์สาจันทร์ กล่าวรายงาน หลักการและเหตุผลในปัจจุบันศาสตร์และเทคโนโลยีทางด้านศัลยกรรมมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องตลอดจนการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางด้านสุภาพของประเทศความต้องการบริการสุขภาพของสังคมเปลี่ยนไปดังเช่นการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดซึ่งพยาบาล วิชาชีพเป็นฟันเฟืองในการให้บริการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้หากพยาบาลที่ให้บริการในทุกหน่วยบริการมีสมรรถนะและศักยภาพที่เชื่อมต่อในทุกระบบบริการอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถร่วมดูแลผู้ป่วยกับแพทย์อย่างเป็นองค์รวมที่ ถูกต้องรวดเร็วก็จะส่งผลให้การดูแลสุขภาพของผู้ป่วยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นย่อมส่งผลให้ผู้ป่วยปลอดภัยโดยเฉพาะพยาบาลห้องผ่าตัดและพยาบาลที่ต้องดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดทุกกลุ่มจำเป็นต้องมีการพัฒนาศักยภาพความรู้ ทักษะเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อให้ก้าวทันเทคนิคการผ่าตัดและการดูแลผู้ป่วยเพื่อให้เกิดความชำนาญในการปฏิบัติพยาบาลแก่ผู้ป่วยที่มารับโครงการประชุมวิชาการศัลยศาสตร์หลอดเลือดครั้งที่ 5 SON “Survival guide in vascular nursing care 2022 ” การรักษาและสามารถร่วมทีมให้การผ่าตัดและดูแลผู้ป่วยเป็นไปได้ด้วยความราบรื่นผู้ป่วยได้รับการรักษาพยาบาลที่ปลอดภัยมีประสิทธิภาพสูงสุดดังนั้นทางสาขาวิชาศัลยศาสตร์หลอดเลือดคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสมาคมแพทย์โรคหลอดเลือดแห่งประเทศไทยจึงได้จัดให้มีโครงการประชุมวิชาการเรื่อง“ Survival guide in vascular nursing care 2022” ขึ้นสำหรับพยาบาลที่ต้องดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดทั้งภาครัฐและ เอกชนวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือด เพื่อส่งเสริมให้เกิดทักษะความชำนาญในการให้การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือด เพื่อเพิ่มศักยภาพของพยาบาลในการประเมินและการช่วย ทำหัตถการในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดได้สถานที่ระยะเวลาดำเนินการกลุ่มเป้าหมาย พยาบาลห้องผ่าตัดพยาบาลที่ดูแล ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดและผู้ที่สนใจจากโรงพยาบาลทั่วประเทศทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวน 230 คน จาก4ภาค ด้าน ผศ.นพ.ณรงชัย ว่องกลกิจศิลป์ แพทย์ฯผู้เชี่ยวชาญเป็นหัวหน้าทีมร่วมกับคณะแพทย์10กว่าคนได้บรรยายเสริมความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่พยาบาลที่เดินมาในครั้งนี้ ในการดูแลผู้แ่วยโรคหลอดเลือดหลังจากการผ่าตัดแล้ว.

ภาพ-ข่าว.ภัสสะ บุญธรรม

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เปิดโมเดลนวัตกรรมเพื่อสังคม-เศรษฐกิจ ‘มข.’ ชูเทคโนโลยี ‘เตียงอัจฉริยะ’ ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยสูงวัย-เพิ่มรายได้ชุมชน
สำนักบริการวิชาการ มข. สร้างองค์ความรู้กฎหมาย ฯ UpSkill เพิ่มศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น รุ่นที่ 1
สำนักบริการวิชาการ มข. จัดอบรม UpSkill บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พิธีลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ โรงเรียนนาย ร้อยตำรวจ
สำนักบริการวิชาการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
มข. และ ธนาคารออมสิน จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 67 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน