พช.ขอนแก่น ดำเนินโครงการแก้ปัญหาหนี้สินครัวเรือนภาคประชาชน โดยศูนย์จัดการกองทุนชุมชน

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 ณ ศาลาประชาคม บ้านซ่งหนองขาม ม.4 ต.หนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางอุไรพร ถิ่นวิมล และนางสาวจิตตวดี นกพะเนาว์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมฯ ให้ความรู้ และแนวทางการดำเนินงาน แก่ผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์กรการเงินชุมชน (กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง, กองทุน กข.คจ. กลุ่มอาชีพ ฯลฯ) และภาคีการพัฒนา รวม 20 คน และร่วมวางแผนการขับเคลื่อนงาน ตามโครงการแก้ปัญหาหนี้สินครัวเรือนภาคประชาชน โดยศูนย์จัดการกองทุนชุมชน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน บูรณาการกลไกการทำงานร่วมกันในการบริหารจัดการหนี้สินของประชาชน และเพื่อจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ในการเป็นกลไกการบริหารจัดการกองทุนเพื่อเกษตรกร และแหล่งสินเชื่อภาครัฐในการเข้าถึงแหล่งทุน และบริหารจัดการหนี้สินภาคครัวเรือนของประชาชน
ในการนี้ นานสุพจน์ ปัญญาแก้ว พัฒนาการอำเภอสีชมพู มอยหมายให้ นายพีระพงศ์ รัตนประภาศิริ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สพอ.สีชมพู ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย