วันศุกร์, 12 เมษายน 2567

สำนักบริการวิชาการ มข. ร่วมมือ บริษัท ซีเคียว ลิงค์(ประเทศไทย) จำกัด มุ่งพัฒนาหลักสูตร การทำงานด้าน Digital ตอบโจทย์ Smart City ในอนาคต

24 ธ.ค. 2022
669

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ บริษัท ซีเคียว ลิงค์ (ประเทศไทย)จำกัด จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อให้บริการวิชาการหลักด้านหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร ให้แก่ หน่วยงานภาครัฐ โดยมี รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ  กมลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นนายอภิชัย  ติณิรักษ์ ผู้อำนวยการโครงการบุคลากรภาครัฐ บริษัท ซีเคียว ลิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนามในการนี้มี รศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ อุปสัย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และ คุณวิลาณี หลวงชัย ผู้จัดการ บริษัท ซีเคียว ลิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด  ร่วมเป็นพยาน ณ ห้องประชุมมณีเทวา ชั้น 5 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการวิชาการด้านหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ประชาชนผู้สนใจทั่วไป รวมถึงการจัดทำหลักสูตรการจัดการศึกษาตลอดชีวิตด้านการพัฒนาบุคลากร หรือกิจกรรม โครงการอื่น ๆ ที่สนใจร่วมมือกันซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสำนักบริการวิชาการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ อาทิ การเสนอขออนุมัติเพื่อดำเนินงานโครงการการประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย

รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่าสำนักบริการวิชาการ มีภารกิจหลายด้านหนึ่งในภารกิจหลักของสำนักบริการวิชาการ คือการจัดทำหลักสูตรการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเป็นการสร้างความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสำนักบริการวิชาการเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำหลักสูตรเพื่อ Reskill หรือ Upskill ให้กับบุคลากรหรือผู้สนใจ ซึ่งในปัจจุบัน การพัฒนาทักษะของบุคลากรของภาครัฐ ในด้าน Digital ถือเป็นสิ่งสำคัญเพื่อรองรับการทำงานให้ตอบโจทย์ในการเป็น Smart City ที่เน้นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การบริหารจัดการเมือง ที่นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกมิติ

นายอภิชัย  ติณิรักษ์ ผู้อำนวยการโครงการบุคลากรภาครัฐ บริษัท ซีเคียว ลิงค์ (ประเทศไทย) ได้กล่าวถึง ความร่วมมือ ในครั้งนี้ว่าเราจะมุ่งเน้นไปยังการพัฒนาทักษะด้าน Digital ที่เกี่ยงข้องกับการทำงานของบุคลากรภาครัฐ เช่น การจัดหลักสูตร ระบบ e-bidding สำหรับบุคลากรในงานด้านพัสดุ โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ฉบับนี้มีกำหนดระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2565  – 30 กันยายน 2568

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เปิดโมเดลนวัตกรรมเพื่อสังคม-เศรษฐกิจ ‘มข.’ ชูเทคโนโลยี ‘เตียงอัจฉริยะ’ ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยสูงวัย-เพิ่มรายได้ชุมชน
สำนักบริการวิชาการ มข. สร้างองค์ความรู้กฎหมาย ฯ UpSkill เพิ่มศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น รุ่นที่ 1
สำนักบริการวิชาการ มข. จัดอบรม UpSkill บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พิธีลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ โรงเรียนนาย ร้อยตำรวจ
สำนักบริการวิชาการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
มข. และ ธนาคารออมสิน จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 67 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน