วันพุธ, 7 ธันวาคม 2565

พช.ขอนแก่น ร่วมประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนากลไกการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ระดับจังหวัด จังหวัดขอนแก่น

เมื่อที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมศรีบริรักษ์ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่นหลังเก่า (ชั้น5) อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนากลไกการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ระดับจังหวัด จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 3/2563 เพื่อติดตามผลการความก้าวหน้าดำเนินงานโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยตามแนวทางประชารัฐ และตามนโยบายสานพลังประชารัฐ การกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐในระดับพื้นที่ ปี 63 ( ด้านการเกษตร ด้านการแปรรูป และด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน) และร่วมกันจัดทำแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนากลไกการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ระดับจังหวัด ประจำปี 2564
ในการนี้ นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนางสาวณฐมน ศรีอาจ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้ช่วย ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมฯ เข้าร่วมประชุม พร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานฯ และรวบรวมสรุปผลการประชุม