พช.ขอนแก่น จัดงานมหกรรมรวมพลังคนดี แห่งแผ่นดิน ระดับจังหวัด และ รวมพลคน พช.ขอนแก่น -เรียนรู้ สู้งาน สานสุข

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมแก่นเมือง (ชั้น 1) ศาลากลางขอนแก่น
นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดการจัดงาน มหกรรมรวมพลังคนดี แห่งแผ่นดิน ระดับจังหวัด และรวมพลคน พช.ขอนแก่น : เรียนรู้ สู้งาน สานสุข โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ รองนายก อบจ.ขอนแก่น นายอำเภอ พัฒนาการอำเภอ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานครั้งนี้
กรมการพัฒนาชุมชนได้กำหนดให้จังหวัดขอนแก่น โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นำโดย นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมรวมพลังคนดี แห่งแผ่นดิน ประจำปี 2563 ในงานมีกิจกรรม อาทิ 1) พิธีอัญเชิญโล่รางวัลพระราชทานและมอบโล่รางวัลพระราชทานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” 2) พิธีมอบโล่รางวัล “สิงห์ทอง” กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น และ 3) การจัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน และบูรณาการจัดกิจกรรม “รวมพลคน พช.ขอนแก่น : เรียนรู้ สู้งาน สานสุข” ให้ผลงานพัฒนาชุมชน เป็นที่ประจักษ์ชัดต่อสาธารณชน โดยมีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อให้ผู้นำชุมชนดีเด่นเกิดความภาคภูมิใจอย่างสูงสุดด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ๒) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2563 รวมทั้งครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับภาค 3) เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ และส่งเสริมให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนระหว่างผู้นำชุมชน กลุ่ม/องค์กรเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ภาคีการพัฒนา และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เพื่อนำไปสู่การสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการชุมชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ 4) เพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้นำชุมชน และกลุ่ม/องค์กรเครือข่ายพัฒนาชุมชน ดีเด่น ระดับจังหวัด และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความสำเร็จของงานพัฒนาชุมชนต่อสาธารณชน
โดยมีกลุ่มบุคคลเป้าหมาย รวมทั้งสิ้น 246 คน ได้แก่
1) หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น 4 หมู่บ้าน
2) ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ชาย และหญิง 8 คน
3) กลุ่ม/องค์กรชุมชนแก่นหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่น 4 กลุ่ม/องค์กร
4) ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) ดีเด่น 4 ศูนย์
5) ผู้นำครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างดีเด่น 4 คน
6) ผู้นำองค์กร/เครือข่ายงานพัฒนาชุมชนดีเด่น 73 คน
7) เจ้าหน้าที่ พช.ขก.149 คน
ผลที่คาดว่าจะได้รับในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ผู้นำชุมชนดีเด่น และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนดีเด่น ทุกระดับ เกิดความภาคภูมิใจ และได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเผยแพร่ผลงานให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน มีเครือข่ายการเรียนรู้ และมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ระหว่างเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และกลุ่ม/องค์กรเครือข่ายงานพัฒนาชุมชน สามารถขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมาย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน