วันศุกร์, 12 เมษายน 2567

สำนักงาน กกพ. จับมือ ปปท. ร่วมสร้างธรรมาภิบาลกองทุนพัฒนาไฟฟ้า

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางด้านวิชาการและการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ โดยมีเป้าหมายในการยกระดับประสิทธิภาพการการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน กกพ.เพื่อให้มีความโปร่งใส ลดโอกาสหรือความเสี่ยงการทุจริตในการบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กล่าวว่า ในวันนี้เป็นโอกาสดีที่ทั้งสองหน่วยงานมีเจตจำนงที่จะร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน บูรณาการและประสานการปฏิบัติราชการร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 

“กกพ. หวังว่าความร่วมมือจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตการใช้จ่ายงบประมาณ พัฒนาศักยภาพบุคลากร ยกระดับการให้บริการของหน่วยงาน รวมทั้งการส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) เพื่อตอบสนองกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกภาคส่วน” นายเสมอใจ กล่าว 

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงาน กกพ. เปิดเผยว่า สำนักงาน กกพ. วางเป้าหมายในการขับเคลื่อนงานกำกับดูแลกองทุนพัฒนาไฟฟ้าไปสู่เป้าหมายของการเปิดเผย โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการนำไปสู่การพัฒนาและการกำกับดูแลกิจการพลังงานให้เกิดความยั่งยืน

“ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงานจะนำไปสู่ การบูรณาการความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต หรือสามารถบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในการขอรับบริการจากภาครัฐ ตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต” นายคมกฤช กล่าว

ทั้งนี้สาระสำคัญของบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางด้านวิชาการและการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมีเป้าหมาย 5 ด้านประกอบด้วย

(1) ส่งเสริมการดำเนินการร่วมกันในการเพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใส ลดโอกาสหรือความเสี่ยงการทุจริตในการบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

 (2) บูรณาการความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต หรือความเดือดร้อนของประชาชนในการขอรับบริการจากภาครัฐ ตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

(3) ร่วมผลักดันและส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในการติดตาม ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

(4) เปลี่ยนความร่วมมือทางด้านวิชาการ การศึกษาวิจัย การบริการวิชาการเกี่ยวกับการเสริมสร้างระบบธรรมาภิบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

(5) ร่วมดำเนินการในรูปแบบอื่นใดที่อาจเป็นแนวทางในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐและภาคเอกชน ตามที่สำนักงาน กกพ. และสำนักงาน ป.ป.ท. เห็นชอบร่วมกัน

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg