วันเสาร์, 9 ธันวาคม 2566

อ.หนองเรือจัดโครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและฝึกทำหน้ากากอนามัยต้านภัยไวรัสโควิต 19 รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายสัมภาษณ์ ศรีหงส์ นายอำเภอหนองเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและฝึกทำหน้ากากอนามัยต้านภัยไวรัสโควิต 19 รุ่นที่ 1 แก่คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอหนองเรือ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมให้ในการปฏิบัติตนและป้องกันตนเอง และฝึกปฏิบัติการจัดทำหน้ากากอนามัย เพื่อแจกจ่ายให้คนในครัวเรือนและหมู่บ้าน/ ชุมชน

ผู้รับผิดชอบโครงการโดยคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับอำเภอ (กพสอ.) โดยมีนางพชรจินดา นนทะแสน เป็นประธาน กพสอ. และมีนางรจนา สิงหรา ณ อยุธยา พัฒนาการอำเภอหนองเรือ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมให้การต้อนรับ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับตำบล/ หมู่บ้าน แบ่งออกเป็น 5 รุ่นๆ ละ 2 ตำบลๆ ละ 50 คน รวมรุ่นละ 100 คน โดยใช้สถานที่ ณ หอประชุมอำเภอหนองเรือ ในวันที่ 9-13 มิถุนายน 2563