วันศุกร์, 3 กุมภาพันธ์ 2566

OR มอบรางวัลการประกวดการบริหารจัดการขยะยอดเยี่ยม กับ โครงการ “แยก แลก ยิ้ม School Camp” เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชนอย่างยั่งยืน

นางวิไล บุญเจริญชัย ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR มอบรางวัลและแสดงความยินดีแก่คณะครูผู้ชนะการประกวดการบริหารจัดการขยะ โครงการ   “แยก แลก ยิ้ม School Camp”ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์  กรุงเทพมหานคร

นางวิไล เปิดเผยว่า  OR จัด โครงการ “แยก แลก ยิ้ม School Camp” ประจำปี 2565 นี้ ขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อพัฒนาครูและนักเรียนให้เกิดความเข้าใจและสร้างความตระหนักรู้ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เกิดแนวคิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการจัดการขยะรอบตัวอย่างเป็นระบบ และช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยเริ่มตั้งแต่การจัดอบรมโครงการบริหารจัดการขยะ “แยก แลก ยิ้ม School Camp” เพื่อให้ความรู้แก่คุณครู บุคลากรทางการศึกษา ได้แสดงศักยภาพในการออกแบบ วางแผน บริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธี รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความรู้และทักษะในการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ OR ยังได้จัดการประกวดแข่งขันระบบการจัดการขยะภายในโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยปลูกฝังพฤติกรรมด้านการจัดการขยะที่เหมาะสมแก่เยาวชน  โดยให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงออกด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สร้างจิตสำนึกที่ดี ตระหนักรู้ถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกัน ซึ่งจะเป็นรากฐานที่สำคัญ และเป็นจุดเริ่มต้นในการต่อยอดโครงการไปในระดับชุมชน สังคม และประเทศต่อไป  ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของ OR ในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

สำหรับโครงการแยก แลก ยิ้ม School Camp ในปี 2565 มีโรงเรียนผ่านเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น  17 โรงเรียน จาก 16 จังหวัดทั่วประเทศ และมีครูเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 34 คน  สำหรับโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นสุดยอดผลงานคุณภาพจากการนำเสนอแผนงานร่วมกันระหว่างครูและนักเรียน โดยมีเกณฑ์การวัดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงจากกิจกรมอย่างชัดเจน พร้อมนวัตกรรมที่มีความคิดสร้างสรรค์และใช้งานได้จริง 3 อันดับแรก ได้แก่

1.        รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียมอัมพวัน   จังหวัดขอนแก่น

2.        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง  จังหวัดอุบลราชธานี

3.        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง)  จังหวัดพิษณุโลก     

โดยโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัลจำนวน 50, 000 บาท 30,000 บาท และ 20,000 บาท ตามลำดับ นอกจากนี้ ทั้ง 17 โรงเรียนจะได้รับเงินสนับสนุนโครงการเพื่อนำไปวางแผนและจัดทำแนวทางการบริหารจัดการขยะในโรงเรียน พร้อมทั้งได้เข้าร่วมเรียนรู้กับผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญจากโครงการ “แยก แลก ยิ้ม School Camp” และได้รับโอกาสให้ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ Low Emission Support Scheme หรือ LESS Award ในปี 2566 เพื่อรับใบประกาศเกียรติคุณ ในการมีส่วนช่วยลดหรือกักเก็บก๊าซเรือนกระจก ผ่านการประเมินจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) อีกด้วย

            โครงการ “แยก แลก ยิ้ม School Camp” นี้ เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ผลักดันและส่งเสริมให้คนไทยทุกคนมีความรู้ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายปี 2030 ของ OR ในมิติด้านสิ่งแวดล้อม ที่จะสร้างสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ (Healthy Environment) ไม่ว่าจะเป็น การเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาด การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสถานประกอบ และการลดปริมาณขยะ เพื่อมุ่งสู่การบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon-neutrality) ภายในปี 2030 ซึ่งจะเป็นรากฐานที่นำไปสู่เป้าหมายการเป็นองค์กรที่การปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net Carbon Zero) ในปี 2050 ต่อไป

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณา ติดต่อนิตยา สุวรรณสิทธิ์-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
OR เปิดตัว “โอ้กะจู๋” รูปแบบ Drive – Thru สาขาแรก ใน พีทีที สเตชั่น เวสต์วิลเลจ บางใหญ่ เพิ่มทางเลือกอาหารสุขภาพแบบสะดวกรวดเร็ว
(มีคลิป)โออาร์มอบผ้าห่มกันหนาวแก่น้องๆโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทันและโรงเรียนบ้านแฮดศึกษา ประจำปี2566
OR เปิดตัว CEO คนใหม่ ‘ดิษทัต ปันยารชุน’ พร้อมแนวคิด “RISE OR” พร้อมทะยานไปสู่การเติบโต อย่างมั่นคงและยั่งยืน
บขส.จับมือ OR ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) บริเวณอาคารผู้โดยสารที่สถานีรังสิต
คลังปิโตรเลียมขอนแก่นโออาร์ มอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 500 ผืน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
โออาร์ คาดแนวโน้มผลประกอบการไตรมาส 4 ดีขึ้น เตรียมมอบของขวัญให้คนไทย เติมเต็มความสุขช่วงเทศกาลปีใหม่ ไม่ปรับขึ้นราคาน้ำมัน 11 วัน