วันพุธ, 28 กันยายน 2565

พช.ขอนแก่น จัดประชุมขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเแลี่ยนแปลง

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น.-12.00 น. ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น (ชั้น 2) ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุม และพบปะ ผู้นำต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล” พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จาก 21 อำเภอ รวมทั้งสิ้น 42 คน ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563
โดยนางจิรภา เชื้อดวงผุย หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ได้ชี้แจงรายละเอียดแนวทาง วัตถุประสงค์ ขั้นตอน และวิธีการดำเนินโครงการฯ พร้อมทั้งมอบหมายให้ทุกอำเภอจัดทำรายละเอียดวัสดุสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้นำต้นแบบฯ การคัดเลือกครัวเรือนต้นแบบที่มีความพร้อมเข้าร่วมกิจกรรม “โคก หนอง นา โมเดล” และการจัดทำแผนการดำเนินกิจกรรมฯ ส่งให้จังหวัด เพื่อวางแผนการขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่กรมฯ กำหนด ต่อไป