วันจันทร์, 6 กุมภาพันธ์ 2566

พช.ขอนแก่น หนุนผู้ผลิตชุมชน ร่วมจำหน่าย OTOP เคลื่อนที่ (OTOP Mobile)

เมื่อวันนที่ 23 กันยายน 2563เวลา 14.00 น. นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอชนบท เป็นประธานพิธีเปิดงาน OTOP เคลื่อนที่ (OTOP Mobile) ณ บริเวณถนนข้างที่ว่าการอำเภอชนบท โดยมีส่วนราชการ ภาคีเครือข่าย กลุ่ม/องค์กร ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้
โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชนบท นำโดย นายยุทธพันธ์ ทองป้อง พัฒนาการอำเภอชนบท พร้อมทีมงาน จนท.พช. ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่าย OTOP จังหวัด/อำเภอ จัดโครงการ OTOP เคลื่อนที่ (OTOP Mobile) เพื่อส่งเสริมอาชีพ สร้างโอกาสในการจำหน่ายสินค้าชุมชน สร้างการรับรู้ให้คนภายนอกชุมชน เพิ่มช่องทางการตลาด และเพิ่มทักษะประสบการณ์แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ มีผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ร่วมจำหน่ายสินค้า จำนวน 20 กลุ่ม สร้างรายได้ในครั้งนี้กว่า 29,100 บาท
งานนี้ นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นางสาวณฐมน ศรีอาจ ผู้ช่วย ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมฯ และนายตันติกร ศรีมนตรี นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรมในการจัดงานครั้งนี้ด้วย