วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

จังหวัดขอนแก่น อบรมหลักสูตรตัวแทนกองทุนการออมแห่งชาติประจำหมู่บ้าน

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมโฆษะ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น/นางจารุวรรณ เรืองสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ เป็นประธานในการอบรมหลักสูตรตัวแทนกองทุนการออมแห่งชาติประจำหมู่บ้าน จังหวัดขอนแก่น โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นอาสาสมัคร กอช.ประจำหมู่บ้าน จากอำเภอเมืองขอนแก่น อุบลรัตน์ บ้านฝาง ภูเวียง มัญจาคีรี แวงน้อย หนองสองห้อง และโนนศิลา รวม 220 คน
ในการนี้ นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางสาวอัญชนิดา กมลเพ็ชร ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พบปะผู้เข้าร่วมอบรมฯ และนางสาววาสนา แก้วนา ผู้ช่วย ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศฯ (ผู้ประสานงานโครงการฯ) ร่วมอำนวยความสะดวกในการฝึกอบรมฯ ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ในเรื่อง การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ กอช. บทบาทหน้าที่การเป็นตัวแทน กอช.ประจำหมู่บ้าน และการฝึกปฏิบัติการใช้ Application ในการทำงาน จัดโดย กองทุนการออมแห่งชาติ