วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

ทน.ขอนแก่น คว้ารางวัลพระปกเกล้า สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

ทน.ขอนแก่น คว้ารางวัลพระปกเกล้า สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ประจำปี 2565

นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น (ทน) เปิดเผยว่า สถาบันพระปกเกล้า ได้ประกาศผลรางวัลพระปกเกล้า สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ประจำปี 2565 ซึ่งเทศบาลนครขอนแ่กนได้รับรางวัลด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และได้รับเข้ามอบโล่จาก ศ.ดร.วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ในการจัดงานการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 24 ประจำปี 2565 ที่หอประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งการประกวดรางวัลพระปกเกล้าทองคำ ประจำปี 2565 เทศบาลนครขอนแก่นได้นำเสนอโครงการ / กิจกรรม จำนวน 3 เรื่อง ในด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์

” เทศบาลฯได้นำเสนอโครงการซึ่งประกอบด้วยโครงการห้องเรียนขอบฟ้ากว้าง (ตามโครงการหนึ่งโรงเรียนสองระบบ) สายชั้นห้องเรียนขอบฟ้ากว้างห้องเรียนพิเศษทำให้เด็กที่แตกต่างสามารถอยู่ในรั้วโรงเรียนเดียวกันกับเด็กทั่วไปได้ พัฒนาทักษะชีวิต เห็นคุณค่าตนเอง ค้นพบความถนัด เสริมสร้างประสบการณ์ สร้างงานอาชีพ ,การพัฒนาระบบการดูแลเด็กที่มีปัญหาการเรียน โดย ครู-หมอ-พ่อแม่ ต่อยอดจากโครงการห้องเรียนขอบฟ้ากว้าง เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา เด็กทุกคนต้องได้รับการดูแลตามศักยภาพ เป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น และเทศบาลนครขอนแก่น โดยได้นำ Application : Scholl Health HERO ใช้ในการคัดกรองเด็ก และการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวอย่างยั่งยืน (Sustainable Long Term Care) มีหน่วยบริการปฐมภูมิจำนวน 8 ศูนย์ ภายใต้การขับเคลื่อนการทำงานแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ 1. ต้นน้ำ มีการคัดกรอง ป้องกัน มีฐานข้อมูล ระบุสภาพปัญหาทุกคนได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมยุทธศาสตร์การดูแลผู้สูงอายุฯ 2. กลางน้ำ การดูแล รักษา ฟื้นฟู เยียวยา พัฒนาศักยภาพจิตอาสาดูแลผู้สูงอายุ CG, CC, PA , อสม. 3.ปลายน้ำ การถอดบทเรียน / ถ่ายทอดองค์ความรู้ ส่งเสริมอาชีพคนพิการ การดูแลระยะสุดท้ายของชีวิต ( Palliative Care )”

นายธีระศักดิ์ กล่าวต่ออีกว่า ขอขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ องค์กรเอกชน และชาวชุมชน ที่ได้ให้ความร่วมมือและเป็นผู้ลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งยังคงร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมตรวจสอบ เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆ บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นมากที่สุด จนนำมาสู่การับรางวัลซึ่งเป็นเครื่องหมายการันตีถึงการพัฒนาบ้านเมืองไปในทิศทางที่ชัดเจนและถูกต้อง อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ ปี 2544 จนถึง ปัจจุบัน เทศบาลฯ ได้ส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลพระปกเกล้า ทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ,ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม ,ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ และด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ซึ่งเทศบาลได้รับรางวัลรางวัลพระปกเกล้า ครบทั้ง 4 ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้รับรางวัลพระปกเกล้าทองคำ เทศบาลฯรับรางวัลแล้ว 3 ด้าน โดยสรุปผลการประกวดรางวัลพระปกเกล้า 22 ปี เทศบาลฯคว้ามาได้ 12 รางวัล

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณา ติดต่อนิตยา สุวรรณสิทธิ์-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เมืองไป่เซ่อผลักดันอุตสาหกรรมมะม่วง เปิดเส้นทางอันสดใสกรุยทางสู่การฟื้นฟูชนบท
มณฑลส่านซีประกอบพิธีบูชาจักรพรรดิเหลืองเนื่องในเทศกาลเช็งเม้งประจำปี 2567
สำนักบริการวิชาการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
มข. และ ธนาคารออมสิน จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 67 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน
โก โฮลเซลล์ เดินหน้าขยายไม่หยุด เปิดสาขาล่าสุด “รังสิต”  พลิกทำเลทอง สู่ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารขนาดใหญ่ ปลุกกำลังซื้อผู้ประกอบการคึกคัก
FWD ประกันชีวิต เสริมกำลังทีมขาย  ชูเทคโนโลยีดิจิทัล  Agency   Discovery Platform และ FWD CUBE Application นำทัพเพิ่มยอดตัวแทนเติบโต  ดึง CI Modular Series ขยายตลาดประกันสุขภาพ บุกถิ่นเมืองหมอแคนแดนอีสาน