วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

พช.ขอนแก่น ร่วมโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2563

เัมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางจงลักษณ์ อุดมศักดิ์ ผอ.กลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ พร้อมด้วย นายเมธาสิทธิ์ สิริจันทร์ชื่น นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 20 – 22 กันยายน 2563
กรมการพัฒนาชุมชน โดยสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้ดำเนินการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ จำนวน 18 เขตตรวจ ๆ ละ 4 ประเภท ๆ ละ 1 รางวัล รวม 72 รางวัล โดยจังหวัดขอนแก่น ได้รับรางวัลในประเภทที่ 1 สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดดีเด่น เขตตรวจราชการที่ 12 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง และกำหนดพิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติฯ ในวันที่ 22 กันยายน 2563 ภายในงานนี้ด้วย