วันอังคาร, 26 กันยายน 2566

พช.ขอนแก่น ลงพื้นที่คัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ตามโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2563 (กลุ่มอำเภอที่ 2)

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563/คณะกรรมการค้ดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับกลุ่มโซนอำเภอ ตามโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2563 (กลุ่มอำเภอที่ 2) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น รวม 4 ประเภท ประกอบด้วย (1) หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” (2) ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ดีเด่น (3) กลุ่ม/องค์กรชุมชนดีเด่น และ (4) ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน (ศอช.ต.) ดีเด่น
โดยในวันนี้ลงพื้นที่ 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านกุดกั้ง ม.4 ต.ขนวน อ.หนองนาคำ บ้านวังขอนแดง ม.8 ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง และบ้านหินร่อง ม.9 ต.เมืองเก่าพัฒนา อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น
ในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ คณะกรรมการได้รับฟังการนำเสนอสรุปผลการดำเนินงาน และซักถาม แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น กับผู้นำหมู่บ้าน กลุ่มองค์กร เครือข่าย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงให้ข้อเสนอแนะ แนวทางในการดำเนินเพิ่มเติม จากนั้นได้เยี่ยมชมกิจกรรมเด่น ผลสำเร็จของการดำเนินงานพัฒนาชุมชน