วันจันทร์, 6 กุมภาพันธ์ 2566

ร้อยเอ็ด จัดเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อบทบาทของสภาผู้บริโภคจังหวัด พร้อมแถลงข่าวการจัดตั้งการจัดตั้งสภาผู้บริโภคจังหวัดร้อยเอ็ด

        เมื่อเวลา 09:30 น. วันที่ 23 กันยายน 2563  ที่โรงแรมเอ็มแกรนด์ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีพิธีเปิดเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อบทบาทของสภาผู้บริโภคจังหวัด  โดยนายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีเปิดเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อบทบาทของสภาผู้บริโภคจังหวัด ได้ชี้ให้เห็นการขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภค การรวมตัวของภาคีเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค และความก้าวหน้าในการยกระดับการทำงานขององค์กรผู้บริโภคภาคประชาชนที่มีความเป็นอิสระ เป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภค และประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยนายไพบูลย์ ผิวไธสง หรือหมอลำไพบูลย์  เสียงทอง ได้ใช้ศิลปะหมอลำถ่ายทอดเรื่องราวการขับเคลื่อนงานผู้บริโภค บทบาท อำนาจ หน้าที่ขององค์กรผู้บริโภค จากอดีต สู่ปัจจุบันด้วยนวัตกรรมหมอลำ

*****นายประยูร  บุญพิมล  นายกสมาคมผู้บริโภคร้อยเอ็ด กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในวันนี้  จัดขึ้นตามแผนงานกิจกรรมย่อย โครงการติดตามกระบวนการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภคในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค ด้านสุขภาพ  งบสนับสนุนการทำงานจัดตั้งสภาผู้บริโภคระดับจังหวัด ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสมาคมสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตามวัตถุประสงค์ที่ 2 ของโครงการ คือ เพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรผู้บริโภคในระดับจังหวัดให้สามารถทำงานได้ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและรัฐธรรมนูญ มาตรา 46 ที่บัญญัติว่า “สิทธิของผู้บริโภคย่อมได้รับความคุ้มครองบุคคลย่อมมีสิทธิรวมกันจัดตั้งองค์กรของผู้บริโภค  เพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค และองค์กรของผู้บริโภคดังกล่าวมีสิทธิรวมกันจัดตั้ง เป็นองค์กรที่มีความเป็นอิสระเพื่อให้เกิดพลังในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ ของผู้บริโภคโดยได้รับ การสนับสนุนจากรัฐ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้ง อำนาจในการเป็นตัวแทนของผู้บริโภค และการสนับสนุนด้านการเงินจากรัฐ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ”

  กิจกรรมในวันนี้ มีกิจกรรมที่สำคัญอยู่ 3 กิจกรรม คือ

                                1.กิจกรรมเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อบทบาทของสภาผู้บริโภคจังหวัด 

                                2.เวทีความร่วมมือกับหน่วยงานการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคระดับจังหวัด

                                3.กิจกรรมสนับสนุนการปฏิบัติการในการคุ้มครองผู้บริโภคในระดับจังหวัด 

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ตั้งเป้าหมายไว้ 2 ประการสำคัญคือ

                                1.มีแนวทางและบทบาทการทำงานของสภาผู้บริโภคจังหวัดร้อยเอ็ด

                            2.มีรูปธรรมความร่วมมือในการคุ้มครองผู้บริโภคขององค์กรผู้บริโภคในจังหวัดร้อยเอ็ด  

  หลังจากเวทีเสวนาฯ ได้ร่วมกันแถลงข่าว “การจัดตั้งสภาผู้บริโภคจังหวัดร้อยเอ็ด”   โดยมีผู้ร่วมแถลงข่าวประกอบด้วย  นายประยูร  บุญพิมล   นายกสมาคมผู้บริโภคร้อยเอ็ด   นางอาภรณ์  อะทาโส  ผู้จัดการสมาคมผู้บริโภคร้อยเอ็ด  นายไพบูลย์  ผิวไธสง  คณะทำงานสมาคมผู้บริโภคร้อยเอ็ด  นางทองลิ้ม ทุมสิทธิ์  เครือข่ายสมาคมผู้บริโภคร้อยเอ็ด  ซึ่งมีประวุฒิ ละครราช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด   พร้อมแขกผู้มีเกียรติ ร่วมเป็นสักขีพยาน 

///////

โชติกา ทวนชัยภูมิ ภาพ/ข่าว

0956628047