วันอาทิตย์, 14 เมษายน 2567

คณะทันตะฯ มข.จัด ‘วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ’ ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จย่า “พระมารดาแห่งการทันตแพทย์ไทย”

22 ต.ค. 2022
339

คณะทันตะฯ มข.จัด ‘วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ’ ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จย่า “พระมารดาแห่งการทันตแพทย์ไทย”

วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันทันตสาธารณสุขไทย ซึ่งคณะทันตแพทยศาสตร์ได้จัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อระลึกถึงสมเด็จย่า สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องด้วยท่านเป็นพระมารดาของทันตสาธารณสุขไทย สมเด็จย่าท่านมีความห่วงใยราษฎรที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการทันตกรรมได้


เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ที่โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดวันทันตสาธารณสุข ประจำปี 2565 เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ เพื่อให้บริการทันตกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า เพื่อปวงประชามีฟันดี โดยมี รศ.ทพญ.อโนมา รัตนเจริญธรรม รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม
กิจกรรมวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 21 ตุลาคม เป็นโครงการที่คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ.2529 โดยมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอสว.) เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ต่อมาในปีพ.ศ.2532 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ซึ่งเป็นวันที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอสว.) กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานทันตกรรมของรัฐทุกแห่งในประเทศ ได้น้อมเกล้าถวายความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมใจให้บริการรักษาโรคช่องปากแก่ประชาชนโดยไม่คิดมูลค่า เพื่อถวยเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นการปฏิบัติบูชาแด่ “พระมารดาแห่งการทันตแพทย์ไทย”


รศ.ทพญ.อโนมา รัตนเจริญธรรม กล่าวว่า “ตามที่ทางราชการกำหนดให้วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ และคณะทันตแพทยศษสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดงานวันทันตสาธารณสุขขึ้นเป็นประจำทุกปี และในปีนี้ ได้กำหนดจัดงานวันทันตสาธารณสุข ประจำปี 2565 ขึ้น โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่าผู้ทรงเป็นพระมารดาแห่งการแพทย์แผนไทย การจัดบอร์ดนิทรรศการด้านทันตสุขศึกษา เพื่อส่งเสริมและป้องกันสุขภาพช่องปาก และนอกจากนั้นยังมีการจัดให้บริการทางทันตกรรมสำหรับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนโดยทั่วไป ฟรี โดยได้เริ่มรับผู้ป่วยที่สนใจมาเข้ารับบริการตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. และการจัดกิจกรรมวันทันตสาธารณสุข ประจำปี 2565 ในวันนี้ คาดว่าจะทำให้ผู้ที่มาร่วมงานได้รับการบริการ และสาระความรู้โดยทั่วกัน”


รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ กล่าวว่า วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันทันตสาธารณสุขไทย ซึ่งคณะทันตแพทยศาสตร์ได้จัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อระลึกถึงสมเด็จย่า สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องด้วยท่านเป็นพระมารดาของทันตสาธารณสุขไทย สมเด็จย่าท่านมีความห่วงใยราษฎรที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการทันตกรรมได้ ท่านจึงได้มีดำริให้มีโครงการทันตกรรมเคลื่อนที่ไปในบริการในทุกจุดที่ทุรกันดารของประเทศไทย ซึ่งในเวลาต่อมาพวกเราก็ได้สานต่อปณิธานของพระองค์ท่าน ในการให้การดูแลสุขภาพช่องปากของประชาชน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งออกไปดูแลประชาชนในที่ห่างไกล ให้การบริการทันตกรรมในหลากหลายรูปแบบ
ในวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เราได้จัดงาน “วันทันตสาธารณสุข” ขึ้น เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยทางหัตถกรรม และให้การบริการทันตกรรมที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับผู้ป่วยสามารถที่จะมารับบริการฟรี โดยในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด คณะได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ โดยที่ได้เปลี่ยนในลักษณะของการบริการทันตกรรมเป็นแบบในส่วนหนึ่งในที่ผู้ป่วยมีการลงทะเบียนออนไลน์ ในการที่จะมารับบริการที่คณะ ในส่วนหนึ่งก็สามารถที่จะ walk in เข้ามาที่คณะได้เลย ในส่วนผู้ป่วยที่มารับบริการก็จะมีในด้านของการอุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ทันตกรรมสำหรับเด็ก แล้วก็มีการถ่ายภาพรังสี แล้วก็ให้บริการในการอธิบาย หรือให้การดูแล หรือแนะนำการดูแลช่องปากให้กับประชาชน”


“คณะทันตแพทยศาสตร์ มีวิสัยทัศน์ในการเป็นโรงเรียนทันตแพทย์ที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน (A Great DENTAL SCOOL for All) เรามีปณิธานความมุ่งมั่นในการที่จะให้การดูแลพี่น้องประชาชนในทุกภาคส่วน ซึ่งสอดรับกับปณิธานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการการอุทิศเพื่อสังคม ดังนั้นการให้บริการทันตกรรมให้กับผู้ป่วย โดยเฉพาะการบริการในช่วงวันทันตะสาธารณสุข จึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมปณิธานของคณะทันตแพทยศาสตร์ในการสืบทอดปณิธานของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการอุทิศเพื่อสังคมด้วยเช่นกัน” รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ กล่าวในที่สุด
การจัดกิจกรรมวันทันตสาธารณสุข คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปี 2565 นอกจากจะจัดขึ้นเพื่อให้บริการทันตกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า เพื่อปวงประชามีฟันดี รวมถึงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการช่วยเหลือประชาชนให้พ้นจากความเจ็บปวดจากโรคในช่องฟัน ยังเป็นโอกาสของการถวายสดุดี และถวายราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งในปีนี้ได้มีผู้เข้ารับบริการถึง 341 คน โดยเข้ารับบริการรักษารากฟัน 3 คน อุดฟัน 107 คน ถอนฟัน 34 คน ฟันคุด 32 คน ขูดหินน้ำลาย 155 คน เคลือบหลุมร่องฟัน 5 คน และเคลือบฟลูออไรด์ 2 คน เป็นปณิธานที่แน่วแน่ของทันตบุคลากรในการพัฒนาทันตสุขภาพที่ดีของประชาชน

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณา ติดต่อนิตยา สุวรรณสิทธิ์-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เปิดโมเดลนวัตกรรมเพื่อสังคม-เศรษฐกิจ ‘มข.’ ชูเทคโนโลยี ‘เตียงอัจฉริยะ’ ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยสูงวัย-เพิ่มรายได้ชุมชน
สำนักบริการวิชาการ มข. สร้างองค์ความรู้กฎหมาย ฯ UpSkill เพิ่มศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น รุ่นที่ 1
สำนักบริการวิชาการ มข. จัดอบรม UpSkill บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พิธีลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ โรงเรียนนาย ร้อยตำรวจ
สำนักบริการวิชาการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
มข. และ ธนาคารออมสิน จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 67 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน