วันศุกร์, 12 เมษายน 2567

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอทุนผลิตสื่อสร้างสรรค์ประจำปี 2566 จัดสรรงบประมาณ 300 ล้านบาท

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอทุนผลิตสื่อสร้างสรรค์ประจำปี 2566 จัดสรรงบประมาณ 300 ล้านบาทเฟ้นหาผู้ผลิตสื่อคุณภาพรับทุนผลิตสื่อสร้างสรรค์ ร่วมสร้างมูลค่าเศรษฐกิจ และสร้างสรรค์สังคม เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 31 ต.ค. 65
ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันสื่อต่างๆ มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้และพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนมากขึ้น สื่อที่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนมีจำนวนน้อย การผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มีข้อจำกัดหลายประการ ทั้งไม่เป็นที่นิยมของผู้ผลิตและสนับสนุนการผลิตสื่อ ทำให้ขาดเงินทุนในการผลิตและการเผยแพร่สื่อที่มีคุณภาพ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ในการผลิต การพัฒนาและการเผยแพร่สื่อที่ดีมีคุณภาพ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ดังนั้น กองทุนฯ จึงได้ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย และสร้างสรรค์ ประจำปี 2566
ทั้งนี้ ทุนที่จัดสรรให้ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1. ประเภทเปิดรับทั่วไป (Open Grant) มีขอบเขตของโครงการหรือกิจกรรมการสนับสนุนในหัวข้ออิสระ โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายผู้รับสื่อเฉพาะ 4 กลุ่ม ได้แก่ เด็กและเยาวชน, ผู้สูงอายุ ที่กำลังมีมากขึ้น (เกินกว่า 20%) เป็นกลุ่มที่ทรงคุณค่า, คนพิการ (จำกัดทางการได้เห็นหรือการได้ยิน) และผู้ด้อยโอกาส (คนชายขอบ/กลุ่มชาติพันธุ์) และประชาชนทั่วไป โดยให้อิสระในการนำเสนอ และขอให้มองกลุ่มเป้าหมายเป็นตัวตั้ง วงเงินงบประมาณรวม 90 ล้านบาท

  1. ประเภทเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) เอาสาระเนื้อหาเป็นตัวตั้ง มีขอบเขตของโครงการหรือกิจกรรมการสนับสนุนในหัวข้อ ดังนี้ 2.1 ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) กับมิติทางสังคม ให้สอดคล้องกับสภาวะที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงต้องมีสื่อออกมาให้คนเข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงและปรับตัวได้ 2.2 พหุวัฒนธรรมและความหลากหลายทางสังคม เพราะสังคมไทยเรามีเสน่ห์ แต่ละท้องถิ่นมีอัตลักษณ์ มีความผสมกลมกลืน ขณะเดียวกันบางเรื่องเราก็มีมุมมอง มีความเห็นแตกต่างกัน ทำให้เกิดความขัดแย้งกันได้ จึงต้องมีสื่อออกมาผสานความเข้าใจอันดีต่อกัน ให้เคารพในกันและกัน ดังความตั้งใจของกองทุนฯ ที่มุ่งส่งเสริมคนไทยให้อยู่ร่วมกัน สามารถใช้ชีวิตในสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลายได้อย่างมีความสุข 2.3 ทักษะการรู้เท่าทันสื่อและการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ ต้องมีหลักคิดวิเคราะห์ อย่าด่วนเชื่อ แต่ควรไตร่ตรองก่อน และให้ตระหนักว่าข่าวสารที่ได้รับมาจากสื่อมีทั้งบวกและลบ มีปัจจัยเบื้องหลัง จึงควรตรวจสอบเสมอ 2.4 การสร้างมูลค่าจากประเด็นเชิงวัฒนธรรม (Soft Power) เช่น วิถีชีวิต ชุมชน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เกร็ดประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยว อาหาร ให้เผยแพร่ออกไปและรับรู้ในระดับสากล และเกิดพลัง 2.5 การเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว และการลดช่องว่างระหว่างวัย เพราะทุกวันนี้มีหลายเรื่องที่คุยกันไม่ได้ในครอบครัว สื่อต้องหาวิธีสานความสัมพันธ์นี้ 2.6 การรับมือกับข้อมูล บิดเบือน (Disinformation) ประทุษวาจา (Hate Speech) และการระรานในโลกออนไลน์ (Cyberbullying) ทุกวันนี้เราเห็นบรรยากาศแบบนี้อยู่เนืองๆ ทำอย่างไรจึงจะลดข้อมูลเหล่านี้ลงได้ 2.7 การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นสื่อหน้าใหม่หรือหน้าเก่า ในวงเงินงบประมาณรวม 170 ล้านบาท
    และ 3. ประเภทความร่วมมือ (Collaborative Grant) มีขอบเขตของโครงการหรือกิจกรรมที่ดำเนินงานในหัวข้อเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน การเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ หรือการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นกลุ่มภาคีเครือข่ายที่เป็นนิติบุคคล ทำงานร่วมกับกองทุนฯ ที่พร้อมจะขับเคลื่อนร่วมกันอย่างต่อเนื่องในวงเงินงบประมาณรวม 40 ล้านบาท
    นอกจากนี้ ดร.ธนกรยังได้เผยเคล็ดลับสำหรับผู้ขอทุนเพื่อจะมีโอกาสได้รับพิจารณา จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำความรู้จักกับกองทุนฯ เข้าใจแนวคิด วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ เพื่อการคิดโครงการได้ครอบคลุมตอบโจทย์กองทุนฯ ในทุกมิติ หากคิดครบ รู้จักตัวเราเองว่าเก่งด้านใด พร้อมรู้จักกองทุนฯ ดูเนื้องานของเราแล้วตั้งงบประมาณขอมาอย่างสมเหตุสมผล โอกาสที่จะได้รับทุนก็เป็นไปได้สูง และควรยื่นโครงการแต่เนิ่นๆ
    ทั้งนี้ ผู้ขอรับการสนับสนุนสามารถยื่นคำขอได้เพียงหนึ่งโครงการหรือกิจกรรม โดยเลือกประเภทใดประเภทหนึ่งและหัวข้อย่อยข้อใดข้อหนึ่ง ยกเว้นผู้ขอรับการสนับสนุนที่เป็นนิติบุคคลประเภทสถานศึกษา สามารถยื่นคำขอรับการสนับสนุนได้มากกว่าหนึ่งโครงการหรือกิจกรรม โดยผู้ขอทุนสามารถตรวจสอบคุณสมบัติ และยื่นคำขอ พร้อมแสดงรายละเอียดโครงการหรือกิจกรรม และงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนได้ทางเว็บไซต์ www.thaimediafund.or.th (บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ต้องให้ผู้ปกครองยินยอมในการยื่นคำขอ) โดยเปิดรับโครงการหรือกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ตุลาคม 2565 ภายในเวลา 16.30 น. สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2273 0116-9 ในวันและเวลาราชการ
ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg