วันจันทร์, 6 กุมภาพันธ์ 2566

พช.ขอนแก่น เดินหน้าสร้างการรับรู้การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น (ชั้น 2) ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น รวม 168 คน เพื่อสร้างการรับรู้ในการขับเคลื่อนพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และมอบนโยบาย/แนวทางในการขับเคลื่อนฯ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์
นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมฯ ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน และซักซ้อมแนวทางการเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนโครงการฯ ในระดับพื้นที่ พร้อมตอบข้อซักถาม/แลกเปลี่ยน จากที่ประชุม
โดยพัฒนาการจังหวัดขอนแก่น ได้เน้นย้ำต่อที่ประชุมถึงประเด็นสำคัญ คือ (1) การสร้างการรับรู้ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบอันได้แก่ ครัวเรือนเป้าหมาย หมู่บ้าน เจ้าหน้าที่ และส่วนราชการ (2) การเบิกจ่ายงบประมาณ (3) การบริหารจัดการ และ (4) สร้างความเข้าใจ สร้างความร่วมมือ
ผลจากการประชุมในครั้งนี้ จะสามารถสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่อนำไปถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมายตามโครงการฯ ให้ดำเนินการขับเคลื่อนงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้อย่างแน่นอน