วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

ส.ป.ก. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดสะพานเฉลิมชัย ประชาร่วมใจ ณ ตลาดน้ำไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

ส.ป.ก. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดสะพานเฉลิมชัย ประชาร่วมใจ ณ ตลาดน้ำไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
วันที่ 9 ตุลาคม 2565 เวลา 10.30 น. ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด”สะพานเฉลิมชัย ประชาร่วมใจ” ณ ตลาดน้ำไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี โดยมี ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พร้อมด้วย นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้นำชุมชนในพื้นที่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ปลัดเกษตรฯ เร่งสั่งการเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณน้ำนมโคทั้งระบบ
รัฐมนตรีเกษตร ประชุมสัมมนา “แนวทางการขับเคลื่อนงานของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชื่อมโยงตลาดเส้นไหมระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตเส้นไหม กับกลุ่มเกษตรกรผู้ทอผ้าไหม จังหวัดเพชรบุรี
คปก. อนุมัติโครงการมุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านแหล่งน้ำ บรรเทาปัญหาภัยแล้งของพี่น้องเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
ส.ป.ก. จัดสัมมนาการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ ส.ป.ก. พ.ศ. 2567 – 2571 (แผน 5 ปี)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. และคณะผู้ติดตาม ประชุมตรวจติดตามการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 1 จ.พังงา