วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

พช.ขอนแก่น ลงพื้นที่คัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ตามโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2563 (กลุ่มอำเภอที่ 1)

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 /คณะกรรมการค้ดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับกลุ่มโซนอำเภอ ตามโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2563 (กลุ่มอำเภอที่ 1) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น รวม 4 ประเภท ประกอบด้วย (1) หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” (2) ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ดีเด่น (3) กลุ่ม/องค์กรชุมชนดีเด่น และ (4) ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน (ศอช.ต.) ดีเด่น
ภาคเช้า ลงพื้นที่บ้านห้วยยางศรีวิไล ม.15 ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง และภาคบ่าย บ้านป่าหวายนั่ง ม.1 ต.ป่าหวายนั่ง อ.บ้านฝาง และบ้านหนองไฮ ม.8 ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
โดยในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ คณะกรรมการได้รับฟังการนำเสนอสรุปผลการดำเนินงาน และซักถาม แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น กับผู้นำหมู่บ้าน กลุ่มองค์กร เครือข่าย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงให้ข้อเสนอแนะ แนวทางในการดำเนินเพิ่มเติม จากนั้นได้เยี่ยมชมกิจกรรมเด่น ผลสำเร็จของการดำเนินงานพัฒนาชุมชน

ที่มา/ปชส.สพจ.ขอนแก่น