วันศุกร์, 12 เมษายน 2567

สำนักหอสมุด มข.รวมพลังจิตอาสา ช่วยเหลือ นร.ร.ร.คนตาบอด ขอนแก่น ประสบอุทกภัย

04 ต.ค. 2022
277

สำนักหอสมุด มข รวมพลังจิตอาสา ช่วยเหลือ นร.ร.ร.คนตาบอด ขอนแก่น ประสบอุทกภัย
   เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.นพ.สุพัชญ์  สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ร่วมกับผู้บริหารและบุคลากรของสำนัก ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา ” KKU library เพื่อผู้ประสบอุทกภัยชาวขอนแก่น” โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง จากจิตอาสา ซึ่งประกอบด้วย นักเรียนมัธยม จากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดขอนแก่น เช่น ร.ร.ขอนแก่นวิทยายน ร.ร.สาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดจน นักศึกษาทุกระดับ จากหลากหลายคณะวิชา ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถาบันการศึกษาอื่นๆ ร่วม 80 คน
   กิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วยการแสดง Mini-concert ที่ อาคารศูนย์สารสนเทศ ร่วมกับการรับบริจาค จาก นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนทุกภาคส่วน เข้าร่วมบริจาคเงิน และข้าวของเครื่องใช้ ต่างๆ จำนวนมาก


   รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด กล่าวตอนหนึ่งในการเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า สำนักหอสมุด ในฐานะ Learning center for All มุ่งเน้นที่จะสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา ผ่านประสบการณ์ในชีวิตจริง ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ นอกจากจิตอาสา ทุกคนจะได้ ร่วมแสดงออกถึงการมีจิตสาธารณะ และความปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์ แล้ว ยังจะได้เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะในการทำงานเป็นทีม ทักษะในการสื่อสาร ผ่านการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


   นอกจากนั้น กิจกรรมในครั้งนี้ ยังเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสร้างคุณค่าร่วมของสังคม (Creating Shared Value หรือ CSV) ที่สำนักหอสมุด ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารยุคดิจิทัลหลากหลายช่องทาง ในการรวมพลังจิตอาสามาร่วมส่งคุณค่าให้แก่สังคมในกิจกรรมนี้


   สำหรับสิ่งของต่างๆ ที่ได้รับบริจาคในวันนี้ ส่วนหนึ่งสำนักหอสมุดจะได้นำมาจัดทำเป็นถุงยังชีพจำนวน 100 ชุด เพื่อส่งมอบให้กับนักเรียน และบุคลากร ของ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด จังหวัดขอนแก่น ซึ่งกำลังประสบอุทกภัยอย่างหนัก จนไม่สามารถใช้พื้นที่ในการเรียนการสอนได้ โดยได้รับเกียรติจาก นายสนอง จวนสาง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาคนตาบอด มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับมอบถุงยังชีพ และสิ่งของต่างๆที่ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบริจาคมาเพื่อส่งมอบต่อ ให้นักเรียน และ บุคลากร ของโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด จังหวัดขอนแก่นต่อไป

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เปิดโมเดลนวัตกรรมเพื่อสังคม-เศรษฐกิจ ‘มข.’ ชูเทคโนโลยี ‘เตียงอัจฉริยะ’ ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยสูงวัย-เพิ่มรายได้ชุมชน
สำนักบริการวิชาการ มข. สร้างองค์ความรู้กฎหมาย ฯ UpSkill เพิ่มศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น รุ่นที่ 1
สำนักบริการวิชาการ มข. จัดอบรม UpSkill บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พิธีลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ โรงเรียนนาย ร้อยตำรวจ
สำนักบริการวิชาการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
มข. และ ธนาคารออมสิน จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 67 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน