วันศุกร์, 12 เมษายน 2567

รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมวิชาการเกษตร ครบรอบ 50 ปี

รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมวิชาการเกษตร ครบรอบ 50 ปี
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 นายสุรชัย ยุทธชนะ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พร้อมด้วย นายวิวรรธน์ สงประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมวิชาการเกษตร ครบรอบ 50 ปี โดยมี นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รมช.กษ) เป็นประธาน และมี นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรให้การต้อนรับ ณ กรมวิชาการเกษตร เกษตรกลาง บางเขน กรุงเทพฯ


ภายในงาน ได้จัดกิจกรรม คือ การจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่าง กรมวิชาการเกษตร กับ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และกรมวิชาการเกษตร กับ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข พร้อมทั้งมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับวิชาการเกษตรต่างๆ โดยในส่วนของ ส.ป.ก. ได้ร่วมบริจาคเงินทำบุญสมทบทุนให้กับมูลนิธิคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ แก่กรมวิชาการเกษตรด้วย

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
รัฐมนตรีเกษตร ประชุมสัมมนา “แนวทางการขับเคลื่อนงานของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชื่อมโยงตลาดเส้นไหมระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตเส้นไหม กับกลุ่มเกษตรกรผู้ทอผ้าไหม จังหวัดเพชรบุรี
คปก. อนุมัติโครงการมุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านแหล่งน้ำ บรรเทาปัญหาภัยแล้งของพี่น้องเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
ส.ป.ก. จัดสัมมนาการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ ส.ป.ก. พ.ศ. 2567 – 2571 (แผน 5 ปี)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. และคณะผู้ติดตาม ประชุมตรวจติดตามการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 1 จ.พังงา
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประชุมตรวจติดตามการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 1 เขตตรวจที่ 6 จังหวัดภูเก็ต