วันศุกร์, 12 เมษายน 2567

แต่งตั้งแล้วคณะกรรมการอัยการภาคประชาชน จ.ขอนแก่น

แต่งตั้งแล้วคณะกรรมการอัยการภาคประชาชน จ.ขอนแก่น

สำนักงานอัยการภาค 4 มอบโล่เกียรติคุณแก่คณะกรรมการภาคประชาชนชุดแรก และมอบบัตรประจำตัวแก่คณะกรรมการอัยการภาคประชาชนชุดที่สอง ตลอดจนพิธีมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา แก่ นักเรียนโรงเรียนบ้านม่วง ต.บ้านทุ่ม จ.ขอนแก่น
วันนี้ 29 กันยายน 2565 ที่ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานอัยการภาค 4 นายปริญเดช ศิริพานิช อธิบดีอัยการภาค 4 เป็นประธานในพิธีการมอบโล่เกียรติคุณแก่คณะกรรมการภาคประชาชนชุดแรก และมอบบัตรประจำตัวแก่คณะกรรมการอัยการภาคประชาชนชุดที่สอง ตลอดจนพิธีมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา แก่ นักเรียนโรงเรียนบ้านม่วง ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น จำนวน 25 ทุน โดยมีนายชิตเมธา ทาสมบูรณ์ ผู้อำนวยการ(เชี่ยวชาญ)โรงเรียนบ้านม่วง พร้อมคณะครูและนักเรียนร่วมรับมอบ โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ รัตนะพิสิฐ อธิบดีอัยการสำนักงานคดีปกครองอุดรธานีนายบุษย์ สิทธพันธ์ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีศาลสูงภาค 4 รองอธิบดีฯอัยการพิเศษฝ่ายฯอัยการจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสำนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น ร่วมงาน


นายศรีวงษ์ หลักคำ อัยการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าด้วยสำนักงานอัยการสูงสุดได้กำหนดวิสัยทัศน์ว่า “องค์กรอัยการมีความเป็นเลิศในการยุติธรรมและเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน”โดยกำหนดให้การ “พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ” การสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปี พ.ศ.2560-2564 สำนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่นเป็นหน่วยงานใต้บังคับบัญชาสำนักงานอัยการสูงสุด จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา สำนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2562 เพื่อเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียม เพื่อเป็นช่องทางในการให้ความสำคัญกับความคิดเห็นและความต้องการของประชาชน เพื่อพัฒนาสำนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น


นายศรีวงษ์ กล่าวด้วยว่าดังนั้น สำนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น จึงแต่งตั้งคณะกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสำนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2562 ขึ้น มีคณะกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสำนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น จำนวน 5 ท่าน และที่ปรึกษาคณะกรรมการ อีกจำนวน 11 ท่าน ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาสำนักงานอัยการต่าง ๆ มากมาย ในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับอรรถคดี ซึ่งครบวาระดำรงตำแหน่ง 2 ปี สำนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น จึงได้มีการจัดพิธีมอบโล่เกียรติคุณ เพื่อตอบแทนการทำงานของคณะกรรมการในการทำงานที่ผ่านมา และเพื่อให้การทำงานของภาคประชาชนได้สอดคล้องต่อเนื่อง สำนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสำนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่นชุดที่ 2เพื่อปฏิบัติภารกิจต่อไป


ด้านนายปริญเดช ศิริพานิช อธิบดีอัยการภาค 4 กล่าวว่า ในวันนี้ได้มีการมอบโล่เกียรติคุณแก่คณะกรรมการภาคประชาชนชุดแรก และมอบบัตรประจำตัวแก่คณะกรรมการอัยการภาคประชาชนชุดที่สอง


ตลอดจนพิธีมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา แก่ นักเรียนโรงเรียนบ้านม่วง ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น จำนวน 25 ทุน โดยมีนายชิตเมธา ทาสมบูรณ์ ผู้อำนวยการ(เชี่ยวชาญ)โรงเรียนบ้านม่วงพร้อมคณะครูและนักเรียนร่วมรับมอบ ในการนี้สำนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ในการพัฒนา สำนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น ร่วมมอบนายปริญเดช กล่าวอีกที่สำคัญมีข่าวดีที่จะแจ้งให้ทราบ เมื่อช่วงค่ำวันที่ 27 กันยายน 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศวุฒิสภา เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการอัยการ มีเนื้อหาว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นางสาวนารี ตัณฑเสถียร อธิบดีอัยการ สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานอัยการสูงสุด ให้ดำรงตำแหน่ง อัยการสูงสุด สำนักงานอัยการสูงสุด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 นับได้ว่าเป็น เรื่องที่น่ายินดีที่มี สตรีคนแรก ของสำนักงานอัยการ ที่ดำรงตำแหน่งสูงสุดนี้

นายปริญเดช กล่าวด้วยว่าสำหรับการมอบบัตรประจำตัวแก่คณะกรรมการอัยการภาคประชาชนชุดที่สอง ตามคำสั่งสำนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น ที่ 94/2563 ลงวันที่ 28 กันยายน 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสำนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น โดยให้คณะกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสำนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น มีวาระการดำรงตำแหน่งครั้งละ 2 ปี นับแต่ได้รับแต่งตั้ง และคณะกรรมการได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งแล้ว และเพื่อให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 นายปริญเดช กล่าวเพิ่มเติมว่าในส่วนภาระหน้าที่ให้คณะกรรมการที่ปรึกษา มีหน้าที่ให้คำปรึกษา เสนอแนะ สนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสำนักงานอัยการสูงสุดในสำนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น มี่ผ่านมาทางสำนักงานอัยการภาค4 เปิดโครงการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนในวันเสาร์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นหยุดราชการตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. เนื่องจากในวันและเวลาทำการปัจจุบัน มีผู้มาติดต่อราชการและขอรับคำปรึกษาทางกฎหมาย รวมทั้งการให้บริการทางกฎหมายในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก ขณะเดียวกันยังคงมีกลุ่มประชาชนทั่วไป ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกจ้างบริษัทเอกชน ที่ไม่สามารถมาขอใช้บริการด้านกฎหมายได้ในวันธรรมดา

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สำนักบริการวิชาการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
มข. และ ธนาคารออมสิน จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 67 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน
FWD ประกันชีวิต เสริมกำลังทีมขาย  ชูเทคโนโลยีดิจิทัล  Agency   Discovery Platform และ FWD CUBE Application นำทัพเพิ่มยอดตัวแทนเติบโต  ดึง CI Modular Series ขยายตลาดประกันสุขภาพ บุกถิ่นเมืองหมอแคนแดนอีสาน
มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
มทร.อีสาน ติดตั้งอุปกรณ์ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก ภายใต้โครงการ บริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน
ขอนแก่น/นางยุพรัตน์ ดวงดีทวีทรัพย์ นายกสมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดขอนแก่นเข้ารับมอบรางวัลคนดีศรีขอนแก่นประจำปี 2566