วันพุธ, 7 ธันวาคม 2565

คณะสงฆ์ตำบลบ้านเป็ดเขต1ร่วมกับศูนย์พระเครื่องขอนแก่น ได้เข้าร่วมโครงการประกวดขับร้องสรภัญญ์

คณะสงฆ์ตำบลบ้านเป็ดเขต1ร่วมกับศูนย์พระเครื่องขอนแก่น ได้เข้าร่วมโครงการประกวดขับร้องสรภัญญ์# เมื่อวันที่ 25ก.ย.ที่วัดป่าสีตะวัน บ้านโคกฟันโปง ต.บ้านเป็ด จ.ขอนแก่น จัดประกวดขับร้องสรภัญญ์ จากการเปิดเผย นายสมรัตน์ หาชานนท์ ที่ปรึกษา ได้รับมอบหมายจาก พระครูจันทศิริสาร เจ้าคณะตำบลบ้านเป็ดเขต1จัดประกวดแข่งขันในครั้งนี้ พร้อมเชิญท่านอัญชลี เฟืองทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเขต 4 เป็นประธานในพิธีด้วยนับ แต่ปี พ.ศ. 2524 เป็นต้นมาคณะสงฆ์ต. บ้านเป็ดจะร่วมกันทำสังฆกรรมสวดปาฏิโมกข์ในเทศกาลเข้าพรรษาโดยผลัดเปลี่ยนไปตามวัดต่างๆ แต่เนื่องจากในการทำสังฆกรรมทุกครั้งจะมีอุบาสกอุบาสิกาตามไปเจริญภาวนาด้วยทุกครั้งคณะสงฆ์จึงเห็นพ้องกันว่าเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่อุบาสกอุบาสิกาและเพื่อเป็นการรักษาธรรมเนียมประเพณีรวมทั้งวัฒนธรรมอันดีงาม ของท้องถิ่นคณะสงฆ์จึงจัดให้มีการประกวดขับร้องสรภัญญ์ขึ้นสําหรับในเทศกาลเข้าพรรษาปี 2565

คณะสงฆ์ได้จัดให้มีการประกวดขับร้องสรภัญญ์ขึ้นที่วัดป่าสีตะวันบ้านโคกฟันโปงในวันอาทิตย์ ที่ 25 กันยายน 2565 ซึ่งตรงกับวันแรม 15 ค่ำเดือน 10 คือวันนี้การประกวดขับร้องสรภัญญ์ในวันนี้คณะสงฆ์ได้จัดหารางวัลให้ผู้เข้าประกวดรวมทั้งขอรับการสนับสนุนรางวัลจาก ผศ.ดร. อำไพพรรณสิงห์ สกุลผอ. ศูนย์ศึกษาพระเครื่องจังหวัดขอนแก่นและจากท่านอัญชลีเฟืองทองสจ. เขต 4 โดยรางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินสด 3,000- บาทพร้อมถ้วยเกียรติยศและใบประกาศเกียรติคุณรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้รับเงินสด 2,000 บาทพร้อมถ้วยเกียรติยศและใบประกาศเกียติคุณรางวัลชนะเลิศอันดับสองได้รับเงินสด 1,500 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศและใบประกาศเกียรติคุณรางวัลชมเชยได้รับเงินสด 1,000 บาทพร้อมถ้วยเกียรติยศและใบประกาศเกียรติคุณในส่วนกรรมการตัดสินคณะสงฆ์ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นกรรมการตัดสินประกอบด้วย  นางวนิดาอัจฉริยะพันธุ์ อดีตรองนายกเหล่ากาชาด จ. กาฬสินธุ์ .

ผศ. ดร. อำไพพรรณ สิงห์สกุลผอ.ศูนย์ศึกษาพระเครื่อง จ.ขอนแก่น ดร. ศิราณี ศรีหาภาค อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนีขอนแก่น น.ส. นิมิต ตราชูประธานกลุ่มคนพันธุ์ดี จ.ขอนแก่น นางลำไพเพิ่งทา แพทย์ประจำตำบลบ้านเป็ดสำหรับผู้เข้าประกวดในวันนี้มีอุบาสกอุบาสิกาในเขตต. บ้านเป็ด สมัครเข้าประกวดขับร้องรวม 8 ทีมประกอบด้วย 1. ทีมระฆังทองบ้านหนองโจด 2.ทีม น้องใหม่เสียงทองบ้านหนองโจด 3. ทีม สูงวัยใจเกินร้อยบ้านกอกน้อย 4.ทีม รร. เติมสุขหัวทุ่งคำไฮ 5.ทีม สามัคคีศรีสะอาดบ้านหัวทุ่ง 6.ทีม น้องใหม่เสียงกังวาลบ้านโคกฟันโปง 7.ทีม สิริสารเสียงสวรรค์บ้านเป็ด3.ทีม น้องใหม่วัดป่าเทพเจริญธรรม แต่ละทีมฝึกซ้อมกันมาเป็นอย่างดี เป็นที่เชิดหน้าชูตาของเมืองขอนแก่นอีกด้วย

 ภาพ-ข่าว/ภัสสะ บุญธรรม

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง