วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

ส.ป.ก. ประชุมฯหามาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีปัญหาการจัดการที่ดินของหน่วยงานรัฐ

ส.ป.ก. ประชุมหารือเพื่อศึกษาแนวทางหรือผลการดำเนินการเกี่ยวกับข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีปัญหาการจัดการที่ดินของหน่วยงานรัฐ /วันที่ 27 กันยายน 2565 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อศึกษาแนวทางหรือผลการดำเนินการเกี่ยวกับข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีปัญหาการจัดการที่ดินของหน่วยงานรัฐ พร้อมด้วย นายสุรชัย ยุทธชนะ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ผ่านการประชุมทางไกลออนไลน์ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆด้วย อาทิ กรมป่าไม้ กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ การประชุมครั้งนี้ เพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดที่ดิน อาทิ นโยบายโฉนดชุมชน การจัดหาที่ดินให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการของรัฐ ปัญหาการทับซ้อนของแนวเขตที่ดินที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการพิสูจน์สิทธิของประชาชน รวมถึงปัญหาการกำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการจัดที่ดินทำกิน ทั้งนี้เพื่อวางแนวทางการแก้ไขปัญหา และขับเคลื่อนภารกิจงาน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
รัฐมนตรีเกษตร ประชุมสัมมนา “แนวทางการขับเคลื่อนงานของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชื่อมโยงตลาดเส้นไหมระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตเส้นไหม กับกลุ่มเกษตรกรผู้ทอผ้าไหม จังหวัดเพชรบุรี
คปก. อนุมัติโครงการมุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านแหล่งน้ำ บรรเทาปัญหาภัยแล้งของพี่น้องเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
ส.ป.ก. จัดสัมมนาการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ ส.ป.ก. พ.ศ. 2567 – 2571 (แผน 5 ปี)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. และคณะผู้ติดตาม ประชุมตรวจติดตามการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 1 จ.พังงา
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประชุมตรวจติดตามการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 1 เขตตรวจที่ 6 จังหวัดภูเก็ต