วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

‘สพป.ขอนแก่น เขต 1’เปิดใหญ่!งานศิลปหัตถกรมนักเรียน และ มหกรรมเปิดโลกนวัตกรรมทางการศึกษา

20 ก.ย. 2022
259

‘สพป.ขอนแก่น เขต 1’เปิดใหญ่!งานศิลปหัตถกรมนักเรียน และ มหกรรมเปิดโลกนวัตกรรมทางการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จัดงานศิลปหัตถกรมนักเรียน และ มหกรรมเปิดโลกนวัตกรรมทางการศึกษา ปีการศึกษา 2565 เพื่อนำเสนอผลงาน ชิ้นงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ในด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ และทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการของนักเรียน ครู และสถานศึกษา

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 19 กันยายน 2565 ที่ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่นดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด “งานศิลป หัตถกรรมนักเรียนและมหกรรมเปิดโลกนวัตกรรมทางการศึกษา ปีการศึกษา 2565” โดยมี ดร.อารยันต์ แสงนิกุล ขอนแก่น เขต 1 พร้อมด้วย สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น, นายประจวบ ศิริภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น เจ้าของสถานที่จัดงาน คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนร่วมงานอย่างคับคั่ง

ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชอนแก่น กล่าวว่า รู้สึกยินดี ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิด “งานศิลป หัตถกรรมนักเรียนและมหกรรมเปิดโลกนวัตกรรมทางการศึกษา ปีการศึกษา 2565” ในวันนี้ ขอชื่นชมในความมุ่งมั่น ตั้งใจของเพื่อนครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และพี่น้องชาวขอนแก่น เขต 1 การจัดงานในครั้งนี้ ส่วนหนึ่งเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงปราดเปรื่องในด้านวิชาการทุกสาขา ทรงสนพระทัย และสนับสนุนการศึกษาของชาติมาโดยตลอด
ดร.พงษ์ศักดิ์ กล่าวว่าการจัดกิจกรรมศิลปหัตถกรรมและส่งเสริมศักยภาพความเป็นเลิศในครั้งนี้ ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการนำเสนอผลงาน ชิ้นงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ในด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ และทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการของนักเรียน ครู และสถานศึกษา ที่ได้รับการคัดกรองจากทุกกลุ่มสถานศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 1 เพื่อให้นักเรียน ครู และผู้สนใจได้ร่วมเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง กิจกรรมทั้งหลายเหล่านี้นับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักเรียน ครู และผู้เกี่ยวข้อง จะได้เรียนรู้จากผลงานที่หลากหลาย สามารถนำไปประยุกต์ใช้ ให้เหมาะสมในแต่ละบริบทของสถานศึกษา


ดร.พงษ์ศักดิ์ กล่าวอีกว่าต้องขอขอบคุณ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันจัดงานสำคัญในครั้งนี้ ขอบคุณ นายประจวบ ศิริภักดิ์ ผอ.ร.ร. นายสมพงษ์ บุญนาม รอง ผอ.รักษาการ ผอ.ร.ร.สนามบิน และ ดร.คมสันต์ ชุมอภัย ผอ.ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย ที่อนุเคราะห์สถานที่จัดกิจกรรมการแข่งขัน พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในด้านอื่นๆ จนสำเร็จเรียบร้อยเป็นอย่างดี และขอขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงาน และให้การสนับสนุนการจัดงานครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง
ด้าน ดร.อารยันต์ แสงนิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 กล่าวว่า ในนามของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 และผู้ร่วมงาน
จากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ขอบพระคุณ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชอนแก่น เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพืธีเปิดงานในวันนี้ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ของกระทรวงศึกษาธิการที่จัดงานนี้สืบเนื่องกันมา ในปีนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 20 กันยายน พ.ศ. 2565 โดยใช้ชื่อ “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน และมหกรรมเบิดโลกนวัตกรรมทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา”


ดร.อารยันต์ กล่าวต่อไปว่าสำหรับการจัดงานมี วัตถุประสงค์สำคัญ ดังนี้ เพื่อสานต่อพระราชปณิธานของล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 ที่ทรงริเริ่มการจัดงาน มาสืบสานถ่ายทอดสู่อนุชนรุ่นหลังได้เอาใจใส่ฝึกหัดศิลปหัตถกรรม ตลอดจนเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถด้านวิชาการ ศิลปะ คนตรี อีกทั้งเพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้นักเรียนแสดงความสามารถที่เป็นเลิศทางวิชาการวิชาชีพ ศิลปะ สุนทรียภาพด้านดนตรี นาฎศิลป์ กีฬา และสิ่งประดิษฐ์ อีกทั้งเพื่อนำเสนอผลงานนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ปรากฎแก่สาธารณชน และเพื่อคัดเลือกนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นตัวแทนของเขตพื้นที่ เข้าร่วม กิจกรรมระดับชาติ ที่ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นลำดับต่อไป
ดร.อารยันต์ กล่าวทิ้งท้ายว่าสำหรับ กิจกรรมสำคัญของการจัดงานครั้งนี้ ประกอบด้วย การแข่งขันทักษะ ความสามารถและศักยภาพที่โดดเด่นทางวิชาการ ศิลปะ ดนตรี และกีฬา ของนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ทั้งจากสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 และสถานศึกษาสังกัดอื่นที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยแบ่งเป็น นักเรียนกลุ่มปกติ และนักเรียนการศึกษาพิเศษเรียนรวมกิจกรรมที่แข่งขัน ทั้งสิ้น 151 รายการ


ในการจัดงานครั้งนี้ กำหนดสถานที่แข่งขันทั้งหมด 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สถานที่เปิดการแข่งขัน และแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย คอมพิวเตอร์ สุขศึกษาและพลศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ ศิลปะ-นาฎศิลป์ โรงเรียนสนามบิน เป็นสถานที่จัดการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศศิลปะ-ทัศนศิลป์ ปฐมวัย ดนตรี กิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน ศิลปวัฒนธรรมอีสาน สังคม ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย เป็นสถานที่จัดการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันนักบินน้อย ส่วนสพฐ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เป็นสถานที่แข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ ค่ายลูกเสือแก่นนคร สถานที่แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เฉพาะกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ผู้เข้าร่วมงาน คาดว่ามีครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจ มาร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 6,000 คน ด้านงบประมาณการจัดงาน ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ส่วน นายประจวบ ศิริภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น กล่าวว่า ต้องขอกราบขอบพระคุณผู้ปกครอง ตลอดจน ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นอย่างยิ่ง และ ดร.อารยันต์ แสงนิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 ที่ให้โอกาสและให้เกียรติโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น เป็นสถานที่จัดงานศิลป หัตถกรรมนักเรียนและมหกรรมเปิดโลกนวัตกรรมทางการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ” ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 19-20 กันยายนนี้


นายประจวบ กล่าวด้วยว่าในส่วนของโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น นั้นถือว่าได้รับโอกาสเป็นอย่างสูงยิ่ง จากหน่วยงานคณะกรรมการฯ ได้ในส่วนร่วมในการจัดงานในครั้งนี้ ในส่วนของเด็กนักเรียนเราก็ได้มีการฝึก และมีส่วนร่วมในงานครั้งนี้ด้วย ทางโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ยินดีที่จะให้เด็กที่มีความสามารถได้เข้ามาแสดงออกด้านความสามารถของตนเอง และในการต่อยอดสู่ความสำเร็จของลูกๆ ต่อไป คิดว่าการแสดงออกคือรางวัล แต่สิ่งที่สำคัญคือความรู้ ที่จะติดตัวลูกๆไปตลอดชีวิต ที่จะเกิดขึ้นกับลูกๆนักเรียนทุกคน ที่สำคัญ ต้องขอขอบคุณ คือพ่อแม่ผู้ปกครองที่ให้ความสนับสนุนโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นด้วยดีเสมอมา.

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สำนักบริการวิชาการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
มข. และ ธนาคารออมสิน จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 67 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน
FWD ประกันชีวิต เสริมกำลังทีมขาย  ชูเทคโนโลยีดิจิทัล  Agency   Discovery Platform และ FWD CUBE Application นำทัพเพิ่มยอดตัวแทนเติบโต  ดึง CI Modular Series ขยายตลาดประกันสุขภาพ บุกถิ่นเมืองหมอแคนแดนอีสาน
มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
มทร.อีสาน ติดตั้งอุปกรณ์ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก ภายใต้โครงการ บริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน
ขอนแก่น/นางยุพรัตน์ ดวงดีทวีทรัพย์ นายกสมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดขอนแก่นเข้ารับมอบรางวัลคนดีศรีขอนแก่นประจำปี 2566