วันศุกร์, 12 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับภาคีเครือข่าย ออกหน่วยจัดบริการชุมชน “KKU CSV  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคม”

17 ก.ย. 2022
524

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับภาคีเครือข่าย ออกหน่วยจัดบริการชุมชน “KKU CSV  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคม”


งานมหกรรม “มหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน”เป็นงานมหกรรมการบริการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย มีหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภายใน และภายนอกกว่า 41 หน่วยงานมาให้บริการ ขยายพื้นที่การให้บริการเกือบเท่าตัว สอดคล้องกับ ปรัชญาการอุทิศเพื่อสังคม ภายใต้โครงการ KKU CSV  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


  เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 16 กันยายน 2565 ที่ ณ บริเวณลานชั้น 1 สถานีรถไฟ ในตัวอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน“มหกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น บริการชุมชุน” โดยมี อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ประชาชน และภาคีเครือข่าย ร่วมงาน โดยได้รับความสนใจจากประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น และพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมมาใช้บริการในครั้งนี้กันเป็นจำนวนมาก
   รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า การจัดงานมหกรรม “มหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน”ใน ปีนี้ เป็นงานมหกรรมการบริการชุมชน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ครั้งยิ่งใหญ่กว่าปีที่ผ่านมา โดยในครั้งนั้นมีหน่วยงานภายในที่ร่วมจัด 13 หน่วยงานมาให้บริการ แต่ปีนี้มีหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกกว่า 41 หน่วยงานมาให้บริการ ขยายพื้นที่การให้บริการเกือบเท่าตัว สอดคล้องกับ ปรัชญาการอุทิศเพื่อสังคม โดยมหาวิทยาลัยฯได้ออกไปทำงานกับสังคมในทุกมิติ ทั้งด้านการศึกษา การช่วยเหลือประชาชนเพื่อส่งเสริมอาชีพและความเป็นอยู่ และการช่วยเหลือด้านสุขภาพ ซึ่งเป็นการดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาอย่างต่อเนื่อง โดยทิศทางการทำงานอุทิศเพื่อสังคมนั้น เป็นเสมือนเครื่องเตือนใจให้คนในองค์กรได้นึกถึงประชาชน ไม่ว่าจะทำอะไรเราจะนึกถึงการแก้ปัญหาและส่งเสริมให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และจะส่งผลดีต่อประเทศชาติในที่สุด


   รศ.นพ.ชาญชัย  กล่าวอีกว่า เชื่อว่างานมหกรรม “มหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน” ครั้งนี้ จะมีประโยชน์แก่ประชาชนเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากวิกฤต covid-19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และสุขภาพของประชาชนซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อจะให้สามารถยืนหยัดต่อสู้ฝ่าฟันให้พ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกันให้ได้ การให้บริการชุมชนครั้งนี้ จึงเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพของประชาชน และเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงการบริการทางด้านสุขภาพที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม พร้อมทั้งได้รับสาระความรู้อีกมากมายจากผู้เชี่ยวชาญ
   ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณภาคีเครือข่ายความร่วมมือทั้ง 41 หน่วยงาน ผู้ให้การสนับสนุนทั้งหมด คณะผู้จัดงาน รวมทั้ง เจ้าหน้าที่ บุคลากร และจิตอาสาทุกท่าน ที่ได้เสียสละแรงกาย แรงใจ และเวลาอันมีค่า และขออวยพรให้งานดำเนินลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย สำเร็จประโยชน์ตามความมุ่งหมายทุกประการ


   ด้าน อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่าในนามฝ่ายกิจการพิเศษและกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ดำเนินการจัดกิจกรรม “มหกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชุน” ในครั้งนี้  ขอขอบพระคุณท่านอธิการบดี เป็นอย่างยิ่งที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด ในวันนี้
   วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ อยู่ภายใต้โครงการ KKU CSV หรือ Creating Shared Value มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคม ประจําปี 2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่นมุ่งเน้นให้คณะหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัย รวมทั้ง คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัย ได้ร่วมอุทิศตนเพื่อสังคม เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน จึงได้กำหนดจัดงาน “มหกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชุน” ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 ถึง 16.00 น. ณ บริเวณลานชั้น 1 สถานีรถไฟ จังหวัดขอนแก่น
   การจัดมหกรรมการให้บริการชุมชนในครั้งนี้ นับเป็นงานมหกรรมการบริการชุมชนที่สอดคล้องกับปรัชญาการอุทิศเพื่อสังคม และยุทธศาสตร์การบริหารงานของมหาวิทยาลัย ด้านการปรับเปลี่ยนการบริการวิชาการจากแบบเดิม ให้เป็นการบริการวิชาการที่ใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นับตั้งแต่ก่อตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ชาวมหาวิทยาลัยได้ออกไปทำงานร่วมกับชุมชมและสังคมในทุกมิติ ทั้งทางด้านการศึกษา โดยใช้องค์ความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ในการช่วยเหลือประชาชนเพื่อส่งเสริมชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมถึงการดูแลทางด้านสุขภาพอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ


    การจัดงานครั้งนี้ เป็นมหกรรมการบริการชุมชนโดยไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ครั้งนี้เป็นการจัดครั้งใหญ่ที่สุดที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเคยจัดขึ้น โดยมีการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง ครอบคลุมทุกเขตเทศบาลเมืองขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียง จากการประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางที่ผ่านมาตลอด1 สัปดาห์ ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมาก ที่ติดต่อสอบถามเข้ามาถึงบริการที่มหาวิทยาลัยได้จัดบริการให้ในครั้งนี้


   การจัดหน่วยบริการต่างๆ ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากคณะ และหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งหน่วยงานภาคีเครือข่ายความร่วมมือภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งหมดจำนวน 41 หน่วยงาน  เป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย อาทิเช่น หน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ คลังเลือดกลาง สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี สาขาวิสัญญีวิทยา สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ สาขาวิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์  โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะเทคโนโลยี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี คณะมนุษยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนานาชาติ สำนักหอสมุด กองกฏหมาย กองกีฬา กองอาคารและสถานที่ กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา และสถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 


   ส่วนหน่วยงานภายนอก อาทิเช่น เทศบาลนครขอนแก่น เครือข่ายสภากาแฟสีหราชเดโชชัย เครือข่ายสถานีวิทยุ เครือข่ายสื่อมวลชน สโมสรโรตารี่มิตรภาพขอนแก่น สถานีรถไฟขอนแก่น บริษัทมิสลิลี่ฟาร์มา สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น โรงงานน้ำแข็งมิตรภาพขอนแก่น และองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


    บริการต่างๆ ที่มีในงานประกอบด้วย การตรวจสุขภาพเบื้องต้นและบริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ การวัดปริมาณไขมันใต้ผิวหนังการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก การตรวจคัดกรองสุขภาพหัวใจเบื้องต้น การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพหัวใจเบื้องต้น และรับบริจาคโลหิต การตรวจสุขภาพช่องปาก ขูดหินน้ำลาย อุดฟันและถอนฟัน การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคข้อเข่าเสื่อม การตรวจคัดกรองโควิด 19 พร้อมออกใบรับรอง การให้บริการฝังเข็มเพื่อการระงับปวด คลินิกโรคเฉพาะทาง คลินิกให้คำแนะนำเด็กเกี่ยวกับการขาดความอบอุ่น ปัญหาครอบครัวโดยนักจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น การให้บริการตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยง การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การกำจัดเห็บหมัด
   การแนะนำเรื่องการถนอมอาหาร การแปรรูปอาหาร การให้คำปรึกษาปัญหาการใช้งานอาคารและการก่อสร้างอาคาร พร้อมแจกแบบบ้านประหยัดพลังงาน การให้คำปรึกษาเด็กเรียนรู้ช้า รวมถึงการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในโครงการ U2T for BCG และการจำหน่ายสินค้าเกษตรกรโครงการแก้จน นอกจากนี้ ยังมีให้บริการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายในชีวิตประจำวัน การบริการความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เปิดโมเดลนวัตกรรมเพื่อสังคม-เศรษฐกิจ ‘มข.’ ชูเทคโนโลยี ‘เตียงอัจฉริยะ’ ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยสูงวัย-เพิ่มรายได้ชุมชน
สำนักบริการวิชาการ มข. สร้างองค์ความรู้กฎหมาย ฯ UpSkill เพิ่มศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น รุ่นที่ 1
สำนักบริการวิชาการ มข. จัดอบรม UpSkill บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พิธีลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ โรงเรียนนาย ร้อยตำรวจ
สำนักบริการวิชาการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
มข. และ ธนาคารออมสิน จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 67 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน