วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

พช.ขอนแก่น ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องอัพทาวน์ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พบปะและมอบแนวทางและออกแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า รวมถึงตลาดออนไลน์ และออฟไลน์ แก่ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า กิจกรรม ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ของกลุ่มและเครือข่าย ตามโครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล เพื่อพัฒนาต่อยอด ขยายผลองคืความรู้ที่ได้รับ มาปรับประยุกต์ในการพัฒนาเครือข่าย ให้สอดคล้องตามความต้องการของตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า จากอำเภอเมืองขอนแก่น บ้านฝาง ชุมแพ เวียงเก่า และเขาสวนกวาง รวม 25 คน

โดยผู้เข้าอบรม จะได้รับความรู้และฝึกปฏิบัติจากวิทยากรผู้ชำนาญในเรื่องการจำหน่ายผ่านระบบตลาดออนไลน์