วันอาทิตย์, 14 เมษายน 2567

มข. โดยสำนักบริการวิชาการ และเครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย (คบอ.)”จัดประชุมวิชาการนานาชาติ สร้างนวัตกรรมยุคดิจิทัล เครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย (คบอ.)เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสำนักบริการวิชาการ และเครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย (คบอ.)”จัดประชุมวิชาการนานาชาติ สร้างนวัตกรรมยุคดิจิทัล เครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย (คบอ.)เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs


เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. ที่ ห้องออคิดบอลรูม 1 ชั้น 2 โรงแรมพูลแมน ราชา ออคิดขอนแก่น ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น(มข.) เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย (คบอ.)”นวัตกรรมการบริการวิชาการสู่สังคมภายใต้ยุคดิจิทัล เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs” โดยมี รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,รศ.ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ ประธาน คบอ. ,รศ.คร.ธนชาติ นุ่มนนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานเปิด “การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายบริการวิซาการสถาบันอุดมศึกษาไทย หัวข้อ “นวัตกรรมการบริการวิชาการสู่สังคมภายใต้ยุคดิจิทัลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGร” ซึ่งจัดโดยเครือข่ายบริการวิซาการสถาบันอุดมศึกษาไทย(คบอ.) ร่วมกับ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันนี้
การบริการวิชาการแก่สังคมเป็นพันธกิจที่สำคัญยิ่งประการหนึ่งของทุกมหาวิทยาลัย โดยมี
เป้าหมายในการนำเอานวัตกรรมที่เกิดจากการวิจัย และการจัดการศึกษาไปช่วยแก้ปัญหาและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
อย่างไรก็ตาม ภายใต้การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิทัลส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน พฤติกรรมการดำเนินชีวิตความทันสมัยที่เกิดขึ้น ประกอบกับการเปลี่ยนแปล่งอื่น ๆ เช่น การเข้าสู่สังคมสูงวัย การเกิดโรคอุบัติใหม่ทบจากภาวะโลกร้อน สงครามการค้า ฯลฯ ทำให้การบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยต้องมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเหล่านั้น เพื่อทำให้การบริการวิชาการสามารถตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดและเกิดความยั่งยืน การใช้นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลจึงเป็นแนวทางสำคัญในการให้บริการวิชาการภายใต้สังคมยุคใหม่


ด้าน รศ.ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ ประธาน คบอ. กล่าวว่า ในนามประธานเรือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย และผู้แทนคณะกรรมการจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุคมศึกษาไทย หัวข้อ “นวัตกรรมการบริการวิชาการสู่สังคมภายใต้ยุกอิจิทัล เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG:” ‘ขอต้อนรับท่านผู้บริหารสถาบันอุคมศึกษา นักวิชาการ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้มีเกียรติทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมา หลังจากมีวิกฤตทางการเมือง สั่งคม รวมถึงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ส่วนหนึ่งของข้อเรียกร้องจากสังคมก็คือ การแสดงบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาที่จะพาชาติออกจากวิกฤต คือ การจัดการศึกษาต้องอยู่บนฐานของชีวิตจริง นักวิชาการที่มีผลงานด้านการบริการวิชาการ การรับใช้สังคมต้องมีพื้นที่ในสถาบันอุคมศึกษา เกณฑ์การประเมินผลงานวิชาการควรสอดคล้องกับแผนการพัฒนาประเทศ รวมถึงมีความของหลายฝ่ายที่จะผลักดันให้การศึกษาอยู่บนฐานวัฒนธรรมท้องถิ่น


เครือข่ายบริกาวิชาการสถาบันอุดมไทย ได้จัดให้มีการประชุมวิชาการ เพื่อระคมความคิดเห็นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขวิกฤตดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งส่งเสริมบทบาทสถาบันอุดมศึกษาให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม และร่วมเป็นแกนหลักของแต่ละพื้นที่ในกระบวนการสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม การพัฒนาสายงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม สู่ระดับนานาชาติการจัดประชุมวิชาการในวันนี้ เป็นอีกก้าวหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ในการแสดงบทบาทด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้วยการเปิดโอกาสให้สถาบันอุดมศึกษา และภาคส่วนอื่น ๆ ของสังคมร่วมกันทำงานสร้างสรรค์งานวิชาการการรับใช้สังคม เพื่อตอบโจทย์ปัญหาของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น รวมทั้งการสนับสนุนให้ผลงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ได้รับการยอมรับ การนำเสนอ และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การประเมินคุณภาพ คุณค่า เพื่อใช้เป็นผลงานเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการต่อไป


ส่วน รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มข. กล่าวว่าในนามสำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย (คบอ.) ขอขอบพระคุณท่านรองอธิการบดีฯเป็นอย่างสูง ที่สละเวลามาเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมวิชาการในครั้งนี้ การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย หัวข้อ”นวัตกรรมการบริการวิชาการสู่สังคมภายใต้ยุคดิจิทัล เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs” มีวัตถุประสงค์ เพื่อ แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบกรณ์ ด้านบริการวิชาการ โดยเฉพาะการใช้นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อบริการวิชาการแก่สังคม ที่จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
พร้อมทั้งเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานด้านบริการวิชาการของบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งใน และนอกเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทยตลอดจนเผยแพร่ชื่อเสียง และสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมในการประชุมประกอบด้วยบุคลากรของสมาชิกเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย ทั้ง 30 สถาบัน นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป รวมจำนวน 150 คน กิจกรรมประกอบด้วยการแสดงปาฐกถา และการบรรยายพิเศษ การเสวนาทางวิชาการ การนำเสนอ

ผลงานวิจัยและบริการวิชาการในรูปแบบของการนำเสนอแบบปากเปล่า แบบโปสเตอร์ และการตีพิมพ์บทความวิจัยและบริการวิชาการ รวมถึงการแสดงผลิตภัณฑ์จากโครงการ U2T จำนวน 15 ตำบล (ขอนแก่น 9 ตำบล ร้อยเอ็ด 6 ตำบล) ภายใต้การกำกับของสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชมสกู๊ปพิเศษกับ รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มข.พูดคุยถึงการจัดการประชุมฯและการมีสำนักบริการวิชาการ มข.ติดตามได้ในคลิปด้านล่าง

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เปิดโมเดลนวัตกรรมเพื่อสังคม-เศรษฐกิจ ‘มข.’ ชูเทคโนโลยี ‘เตียงอัจฉริยะ’ ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยสูงวัย-เพิ่มรายได้ชุมชน
สำนักบริการวิชาการ มข. สร้างองค์ความรู้กฎหมาย ฯ UpSkill เพิ่มศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น รุ่นที่ 1
สำนักบริการวิชาการ มข. จัดอบรม UpSkill บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พิธีลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ โรงเรียนนาย ร้อยตำรวจ
สำนักบริการวิชาการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
มข. และ ธนาคารออมสิน จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 67 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน