วันศุกร์, 12 เมษายน 2567

“สพม.ขอนแก่น”จัดฝึกปฏิบัติการใช้งาน MOE Safety Platform เป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาดูแลช่วยเหลือด้านความปลอดภัยให้กับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา

07 ก.ย. 2022
324


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น จัดโครงการฝึกปฏิบัติการใช้งาน MOE Safety Platform สำหรับตัวแทนคณะกรรมการสภานักเรียน ครูที่ปรึกษาสภานักเรียน เจ้าหน้าที่ SC Operator และเจ้าหน้าที่ SC Action เพื่อแก้ไขปัญหาดูแลช่วยเหลือด้านความปลอดภัยให้กับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างแท้จริง
   เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 7 กันยายน 2565 ที่ห้องประชุม 100ปี โรงเรียนกัลยาณวัตร อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)เป็นประธานเปิดโครงการฝึกปฏิบัติการใช้งาน MOE Safety Platform สำหรับตัวแทนคณะกรรมการสภานักเรียน ครูที่ปรึกษาสภานักเรียน เจ้าหน้าที่ SC Operator และเจ้าหน้าที่ SC Action ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น(สพม.ขอนแก่น)โดยมี นายจักราวุธ   สอนโกษา ผอ.สพม.ขอนแก่น,ดร.เรืองยศ  แวดล้อม ผู้อำนวยการ(เชี่ยวชาญ)ร.ร.กัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น,ดร.สุรเชษฐ์ รูปต่ำ ผอ.ร.ร.ศรีกะนวนวิทยาคม,นายบุญเหลือ ทองอ่อน ผอ.ร.ร.พลศึกษา,ดร.วรรณประกรณ์  จุมพลน้อยผอ.ร.ร.ขอนแก่นวิทยายน 2 ผู้บริหารสถานศึกษา ,สหวิทยาเขตเมืองขอนแก่น ,แก่นนครราชพฤกษ์ ,กัลยาณมิตร,ปราสาทพญาไผ่ ,อุดมคงคาคีรี ,หนองสองห้อง -พล,สหวิทยาเขตแวงศิลาทอ,พระธาตุขามแก่น,น้ำพอง-กระนวน/เวียงเรือคำ,ชุมแพม่านชมพู,ตัวแทนคณะกรรมการสภานักเรียน ,ครูที่ปรึกษาสภานักเรียน และนักเรียน ร่วมรับฟัง จำนวน 420 คน


   นายจักราวุธ   สอนโกษา ผอ.สพม.ขอนแก่น กล่าวว่า สืบเนื่องจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้ความสำคัญเรื่อง “ความปลอดภัย” จึงกำหนดให้เป็นวาระแรก ใน 7 วาระเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัย โดย
มุ่งเน้นพัฒนาระบบ และกลไกในการดูแลความปลอดภัยสถานศึกษาให้แก่ นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จากภัยคุกคามทุกรูปแบบ ใช้มาตรการ 3 ป ได้แก่ ป้องกัน ปลูกฝัง และปราบปราม มาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด


   นายจักราวุธ   กล่าวอีกว่าทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นได้มีความตระหนักและให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ให้การสนับสนุน ส่งเสริม สร้างการรับรู้การเข้าถึงและใช้งานระบบมาตรฐานความปลอดภัย(MOE Safety Center) ให้กับสถานศึกษาในสังกัดอย่างทั่วถึง สร้างการรับรู้ การเข้าถึงและใช้งานให้กับนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองสามารถใช้งาน Platform ของระบบได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้ตัวแทนคณะกรรมการสภานักเรียน ครูที่ปรึกษาสภานักเรียน เจ้าหน้าที่ SC Operator และเจ้าหน้าที่ SC Action ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา สามารถใช้งาน MOE Safety Platform ได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน    นายจักราวุธ   กล่าวเพิ่มเติมว่าอีกทั้งเพื่อให้ตัวแทนคณะกรรมการสภานักเรียน ครูที่ปรึกษาสภานักเรียน เจ้าหน้าที่ SC Operator และเจ้าหน้าที่ SC Action ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาสามารถให้คำแนะนำการใช้งาน MOE Safety Platform ให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน ตลอดจนเพื่อให้โครงการ MOE Safety Center เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาดูแลช่วยเหลือด้านความปลอดภัยให้กับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างแท้จริงการดำเนินโครงการครั้งนี้ ใช้เวลา 1 วัน  โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากกระทรวงศึกษาธิการ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


   ด้าน นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่าโครงการฝึกปฏิบัติการใช้งาน MOE Safety Platform สำหรับตัวแทนคณะกรรมการสภานักเรียน ครูที่ปรึกษาสภานักเรียน เจ้าหน้าที่ SC Operator และเจ้าหน้าที่ SC Action ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ในวันนี้กระทรวงศึกษาธิการ โดยน.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดความปลอดภัยให้เป็นนโยบายสำคัญเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นความท้าทายอย่างยิ่ง ที่จะต้องหาแนวทางทำอย่างไรให้สถานศึกษาเป็นมากกว่าสถานที่ให้ความรู้ แต่ยังต้องเป็นสถานที่ที่อยู่แล้วมีความสุข มีความปลอดภัยด้วย     นายเทอดชาติ กล่าวเสริมด้วยว่า จึงได้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว สำหรับการบริหารจัดการความปลอดภัยสถานศึกษา เพื่อให้เข้าถึงนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปสามารถแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็วมากขึ้น โดยผ่านการใช้แอปพลิเคชัน MOE Safety Center นอกเหนือจากระบบมาตรฐานความปลอดภัยที่พัฒนาขึ้นแล้วกระทรวงศึกษาธิการ ยังได้รับความร่วมมือจาก 8 กระทรวง และอีก 2 หน่วยงาน ประกอบด้วย กระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงยุติธรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักนายกรัฐมนตรี ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “SAFEสถานศึกษาปลอดภัย” ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญสำหรับการศึกษาไทยอีกครั้งหนึ่ง ที่ได้ร่วมมือ


    “เพื่อสร้าง สถานศึกษาปลอดภัย” ให้เกิดขึ้นในประเทศของเรา ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการฝึกปฏิบัติการใช้งาน MOE SafetyPlatform ฯ ทุกหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานจากส่วนกลาง หรือหน่วยงานในพื้นที่ ที่ได้ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ”นายเทอดชาติ กล่าว
   ด้าน ดร.เรืองยศ  แวดล้อม ผอ.(เชี่ยวชาญ)ร.ร.กัลยาณวัตร จ.ขอนแก่น กล่าวว่า ในสภาวะ ปัจจุบัน สังคมซับซ้อน สื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ค มีความก้าวกระโดดรุนแรง ในการที่จะทำให้นักเรียนปลอดภัยจากความรุนแรง และความปลอดภัยจากสื่อหลอกลวง หรือสื่ออื่นๆที่เป็นสื่อที่ไม่สร้างสรรค์ ก็จะต้องดูแลเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดให้กับลูกๆนักเรียน ดังนั้นทาง สพฐ. โดยได้รับนโยบายจากสพฐ. ท่านตรีนุช  เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบาย MOE Safety Platform ขึ้นเพื่อที่จะเฝ้าระวังสังเกตการณ์ และรายงานสิ่งที่จะเกิดสุ่มเสี่ยง ที่จะเกิดความเสียหาย และเกิดอันตรายต่อลูกๆนักเรียน โดยสามารถแจ้งในโลกโซเชียลได้ อย่างรวดเร็วและพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือได้ทันท่วงที สิ่งเหล่านี้แม้จะเกิดขึ้น ในโรงเรียนทุกโรงเรียน เพื่อป้องกัน ในการที่จะเกิดความเสียหาย เกิดความรุนแรงต่อนักเรียน ซึ่งเป็นเยาวชนของชาติ


  ดร.เรืองยศ  กล่าวอีกว่า ในส่วนของโรงเรียนกัลยาณวัตร สังกัด สพม.ขอนแก่น ในวันนี้ได้มีการอบรม เพื่อที่จะให้ครู และสภานักเรียนได้ ดำเนินการ MOE Safety Platform เพื่อที่จะให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สูงสุดในการที่จะป้องกัน และก็ระมัดระวัง ในการที่จะเกิดความรุนแรง และในการที่จะเกิดความเสียหายต่อนักเรียน

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สำนักบริการวิชาการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
มข. และ ธนาคารออมสิน จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 67 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน
FWD ประกันชีวิต เสริมกำลังทีมขาย  ชูเทคโนโลยีดิจิทัล  Agency   Discovery Platform และ FWD CUBE Application นำทัพเพิ่มยอดตัวแทนเติบโต  ดึง CI Modular Series ขยายตลาดประกันสุขภาพ บุกถิ่นเมืองหมอแคนแดนอีสาน
มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
มทร.อีสาน ติดตั้งอุปกรณ์ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก ภายใต้โครงการ บริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน
ขอนแก่น/นางยุพรัตน์ ดวงดีทวีทรัพย์ นายกสมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดขอนแก่นเข้ารับมอบรางวัลคนดีศรีขอนแก่นประจำปี 2566