ร้อยเอ็ด ครองแชมป์เรื่องร้องเรียนถึง ป.ป.ช.มากที่สุด พบส่วนใหญ่เป็นเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง

ร้อยเอ็ด ครองแชมป์เรื่องร้องเรียนถึง ป.ป.ช.มากที่สุด พบส่วนใหญ่เป็นเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง เร่งติวเข้มทุกภาคส่วนอุดช่องโหว่การกระทำทุจริต ที่ อปท.จะอ้างว่าไม่รุ้ไม่ได้

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 6 ก.ย.2565 ที่โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ
ขอนแก่น นายประทีป จูฑะศร รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 4 ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 4 พร้อมด้วยนายสุรพงษ์ อินทรถาวร รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. จัดโครงการศึกษาและพัฒนากฎหมายเพื่อสร้างมาตรการและกลไกการบังคับใช้กฎหมายการป้องกันการถูกดำเนินคดีและหลักคิดการจัดทำร่างกฎหมายป้องกันการถูกฟ้องคดีอาญา (การฟ้องเพื่อปิดปาก Anti – SLAPP Law) เพื่อจัดทำร่างพระราชบัญญัติและแนวทางการคุ้มครองสิทธิพยานตามแผนปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ 3 โดยมีเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช.เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

นายสุรพงษ์ อินทรถาวร รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวว่า รัฐต้องให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสอันเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต อีกทั้งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 ยังได้กำหนดมาตรการต่าง ๆ ขึ้นเพื่อส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไว้ประกอบกับแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย ได้กำหนดให้สำนักงานป.ป.ช. เป็นหน่วยงานหลัก ในกระบวนการด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในรูปแบบคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งได้เห็นชอบให้มีการจัดทำกฎหมายป้องกันการฟ้องปิดปาก เพื่อห้ามรัฐมนตรี หน่วยงานของรัฐ และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐฟ้องร้องดำเนินคดีกับบุคคลที่แสดงความคิดเห็นหรือเปิดโปงเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบที่ครอบคลุมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักข่าว สื่อมวลชน เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าบุคคลผู้นั้นกระทำ โดยไม่บริสุทธิ์

“สำนักงาน ป.ป.ช. จึงได้จัด โครงการศึกษาและพัฒนากฎหมายเพื่อสร้างมาตรการและกลไกในการบังคับใช้กฎหมายการป้องกันการถูกดำเนินคดีและหลักคิดการจัดทำร่างกฎหมายป้องกันการถูกฟ้องคดีอาญา (การฟ้องเพื่อปิดปาก Anti-SLAPP Law) เพื่อจัดทำร่างพระราชบัญญัติ และแนวทางการคุ้มครองสิทธิพยานตามแผนปฏิรูปประเทศขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจในการพัฒนากฎหมายเพื่อสร้างมาตรการและกลไกในการบังคับใช้กฎหมายการป้องกันการถูกดำเนินคดี รวมถึงเผยแพร่หลักคิดการจัดทำร่างกฎหมายป้องกันการถูกฟ้องคดีอาญาและแนวทางการคุ้มครองสิทธิพยานตามแผนปฏิรูป”

ขณะที่ นายประทีป จูฑะศร รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 4 ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 4 กล่าวว่า ป.ป.ช. ภาค 4 มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12 จังหวัดภาคอีสานตอนบน โดย มีผลการดำเนินด้านการปราบปรามการทุจริต ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.- 31 ส.ค. 2565 แยกเป็นเรื่องสะสมยกมา 1,383 เรื่อง เรื่องรับใหม่ 791 เรื่อง 2,174 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 1,101 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 50.64 คงเหลือ 1,073 เรื่อง โดยเรื่องที่ร้องเรียนที่มากที่สุดประกอบด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง, การเรียกรับเงินในค่าตอบแทนบรรจุแต่ตั้งข้างรายการค่าตอบแทนออกใบอนุญาต ,และเรื่องการบริหารงานภายในขององค์กร

” จังหวัดที่มีการร้องเรียนมากที่สุดคือจังหวัดร้อยเอ็ด ,ขอนแก่น และสกลนคร โดยร้อยเอ็ดเรื่องร้องเรียนมากที่สุดเป็นเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างแต่การทำงานวันนี้มีการบูรณาการหลายส่วนเรามีคลินิกสุจริตเป็นการทำงานระหว่าง ปปช. ,สตง. และสำนักงานคลังจังหวัดในฐานะกรมบัญชีกลางที่จะลงให้ความรู้กับ อปท. ทุกพื้นที่ ซึ่งจะทำให้การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างน้อยลง ดูได้จากสถิติที่พบว่าปีที่ผ่านมา ป.ป.ช.รับเรื่องร้องเรียนประมาณ 1,000 กว่าเรื่อง ปีนี้เรื่องร้องเรียนเหลือ 700 กว่าเรื่อง ซึ่งลดลงอย่างเห็นได้ชัด

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ตร.ขอนแก่น สั่งสอบตำรวจจราจร หลังโซเชียลสะพัดโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวแลกการไม่ถูกจับ คาดรู้ผลใน 15 วัน วอนเจ้าทุกข์เร่งให้ข้อมูลด่วน
สำนักบริการวิชาการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
มข. และ ธนาคารออมสิน จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 67 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน
FWD ประกันชีวิต เสริมกำลังทีมขาย  ชูเทคโนโลยีดิจิทัล  Agency   Discovery Platform และ FWD CUBE Application นำทัพเพิ่มยอดตัวแทนเติบโต  ดึง CI Modular Series ขยายตลาดประกันสุขภาพ บุกถิ่นเมืองหมอแคนแดนอีสาน
มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
มทร.อีสาน ติดตั้งอุปกรณ์ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก ภายใต้โครงการ บริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน