วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

คณะมนุษย์-สังคม มข. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ชุมชน ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโบราณคดีดงเมืองแอมและนวัตวิถี อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

05 ก.ย. 2022
737


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข.สร้างฐานข้อมูลให้กับแหล่งโบราณคดีดงเมืองแอม เพื่อเสริมฐานข้อมูลในมิติต่างๆ ที่นำไปสู่การอธิบายความเข้าใจเกี่ยวกับแหล่งมรดกภูมิปัญญาในแหล่งโบราณคดีดงเมืองแอม ซึ่งเป็นแหล่งโบราณดีที่ใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศและอันดับ 1 ของภาคอีสาน โดยดำเนินการภายใต้กรอบแนวคิด ไขความลับอาณาจักรพันปี ดงเมืองแอมแดนตำนาน พัฒนาการเขาสรรพยา ราชมรรคาไหมและเกลือ ออนชอนเหลือวิถีวัฒนธรรม


   เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่นรายงานว่าจากการที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สู่ชุมชน ภายใต้ชื่อ “คติชนสร้างสรรค์ 65 : การตลาดเล่าเรื่องจากฐานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโบราณคดีดงเมืองแอมและนวัตวิถี อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น” เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก นายกรชวาลวิชญ์ ชัยพีรวัส นายอำเภอเขาสวนกวาง กล่าวต้อนรับและแสดงวิสัยทัศน์การพัฒนาเมืองเขาสวนกวาง สู่เมืองน่าอยู่ อาหารน่ากิน วิถีถิ่นน่าเที่ยว จากนั้นอาจารย์ ดร.แก้วตา จันทรานุสรณ์ ผู้รับผิดชอบหลักโครงการได้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เพียยุระ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข.ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยนายทวี อรัญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม ภาคีเครือข่าย หัวหน้าส่วนงาน ผู้นำท้องถิ่น และชาวบ้านบ้านดงเมืองแอม จำนวน 15 หมู่บ้าน เข้าร่วมโครงการกว่า 100 คน จัดขึ้น ณ วัดศรีเมืองแอม บ้านดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น


  โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สู่ชุมชน เป็นโครงการที่เกิดจากการบูรณาการความรู้เชิงสหวิทยาสำหรับสร้างฐานข้อมูลให้กับแหล่งโบราณคดีดงเมืองแอม ซึ่งเป็นแหล่งโบราณดีที่ใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศและอันดับ 1 ของภาคอีสาน เพื่อเสริมฐานข้อมูลในมิติต่างๆ ที่นำไปสู่การอธิบายความเข้าใจเกี่ยวกับแหล่งมรดกภูมิปัญญาในแหล่งโบราณคดีดงเมืองแอม โดยดำเนินการภายใต้กรอบแนวคิด “ไขความลับอาณาจักรพันปี ดงเมืองแอมแดนตำนาน พัฒนาการเขาสรรพยา ราชมรรคาไหมและเกลือ ออนชอนเหลือวิถีวัฒนธรรม”
   อาจารย์ ดร.แก้วตา จันทรานุสรณ์ ได้กล่าวถึงโครงการนี้ว่า “โครงการฯ มุ่งบูรณาการความเชี่ยวชาญของนักวิชาการในหลากหลายสาขาเพื่อศึกษารวบรวมข้อมูลฐานรากทางสังคมวัฒนธรรมในชุมชนแหล่งโบราณคดีดงเมืองแอมสู่การพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและอาหาร รวมทั้งเสริมเครือข่ายความร่วมมือเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนจากฐานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหลังสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 โดยกิจกรรมในโครงการได้มีการออกแบบให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนกับชุมชน เพื่อหาแนวทางการพัฒนาต่อยอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม”


   และ รศ.ดร.อรทัย เพียยุระ ได้กล่าวว่า “การดำเนินโครงการฯ ในครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลเพื่อเตรียมแผนพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น และการกระตุ้นให้ภาคธุรกิจเมืองเขาสวนกวางตื่นตัวกับการนำเนื้อหาเรื่องเล่าประเภทต่างๆ ในท้องถิ่นมาใช้เป็นเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ต่อไป”
โดยกิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าว ประกอบไปด้วย กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และเล่าเรื่องของเยาวชนร่วมกับกองการศึกษาดงเมืองแอม เรื่อง “ทัศนศิลป์ถิ่นโบราณ” เมื่อวันที่ 20-21 สิงหาคม 2565 มีผู้เข้าร่วมทั้ง 2 วัน ราว 346 คน และในวันที่ 31 สิงหาคม –2 กันยายน 2565 มีเวทีบริการวิชาการเพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และชุมชนดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง โดยมีการบรรยายในหัวข้อต่างๆ ที่มุ่งส่งเสริมให้ตระหนักถึงความยิ่งใหญ่และทรงคุณค่าของแหล่งอารยธรรมที่สำคัญของชุมชนที่ต้องบูรณาการความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลที่ลึกซึ้งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายต่อไป

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สำนักบริการวิชาการ เปิดบ้านต้อนรับ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อหารือแนวทางการจัดทำหลักสูตร Non-degree และ หลักสูตรการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
สำนักบริการวิชาการ เดินหน้าหารือ แนวทางการทำหลักสูตรเพื่อคนพิการ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ตั้งเป้าสร้างอาชีพ 100 คน ภายใต้แนวคิด “เปลี่ยนภาระ เป็นพลัง”
สำนักบริการวิชาการ มข. ผนึก 3 หน่วยงาน ทบทวนแผนการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต (KKU Lifelong Education)
เปิดโมเดลนวัตกรรมเพื่อสังคม-เศรษฐกิจ ‘มข.’ ชูเทคโนโลยี ‘เตียงอัจฉริยะ’ ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยสูงวัย-เพิ่มรายได้ชุมชน
สำนักบริการวิชาการ มข. สร้างองค์ความรู้กฎหมาย ฯ UpSkill เพิ่มศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น รุ่นที่ 1
สำนักบริการวิชาการ มข. จัดอบรม UpSkill บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น