วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

KKBS ผนึก 3 หน่วยงาน ขับเคลื่อนหลักสูตรใหม่ การประกอบการดิจิทัล

11 ก.ย. 2020
565

  มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สมาคมดิจิทัลไทย  สมาคมอีคอมเมิร์ซ ประเทศไทย และ บริษัท อินเทลลิจิสต์ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ การวิจัย และการบริการวิชาการร่วมกันและเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาสาหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการประกอบการดิจิทัล และหลักสูตรอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในงานได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ พร้อมด้วยคุณณัฐพร วุ่นกลิ่นหอม นายกสมาคมดิจิทัลไทย คุณชนะ สุพัฒสร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทลลิจิสต์ จำกัด รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม 1-2 ชั้น 6 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ในนามมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอขอบคุณ สมาคมดิจิทัลไทย  สมาคมอีคอมเมิร์ซ ประเทศไทย และ บริษัท อินเทลลิจิสต์ จำกัด เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนการศึกษารูปแบบใหม่ รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้การทำธุรกิจ อี-คอมเมิร์ซ ให้การก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างแท้จริง 

  “ในศตวรรษที่ 21 นี้เป็นยุคการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด  ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนในทุกมิติรอบด้านจากวิถีเดิมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้   ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม  การศึกษา และการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะด้านการศึกษา การปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นความท้าทายเป็นอย่างยิ่ง สำหรับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถาบันการศึกษาที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นอย่างยิ่งในการปรับเปลี่ยนการศึกษา (Education Transformation) เพื่อสร้างบัณฑิตให้มีความพร้อมในการเป็นพลเมืองโลกในอนาคต ที่มีความรู้ความสามารถ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะด้านดิจิทัลและธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ”

  รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้สนับสนุนให้คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ร่วมมือกับอีก 5 คณะ ซึ่งได้แก่  คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการประกอบการดิจิทัล (Digital Entrepreneur) ซึ่งจะเปิดดำเนินการสอนในปีการศึกษา 2564  

   “การลงนามความร่วมมือในวันนี้ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานร่วมกันระหว่าง สมาคมดิจิทัลไทย  สมาคมอีคอมเมิร์ซ ประเทศไทย  บริษัท อินเทลลิจิสต์ จำกัด กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจะมีการดำเนินงานร่วมกันทั้งด้านวิชาการ การวิจัย และบริการวิชาการร่วมกันพัฒนาและเพิ่มพูนประสบการณ์ของนักศึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการประกอบการดิจิทัล (Digital Entrepreneur) โดยหลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรนำร่องการสอนแบบใหม่  ซึ่งเรียกว่า New Paradigm Curriculum  ใช้การเรียนการสอนแบบ Filpped Classroom และจัดเป็นชุดวิชา (Module)ซึ่งจะเปิดดำเนินการสอนในปีการศึกษา 2564 ที่จะมาถึงในไม่ช้านี้”

ที่มา/https://kkbs.kku.ac.th/web/article.php?a_id=1325