วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

บริษัท รักบ้านเกิด จำกัด จับมือพันธมิตร ยกระดับการทำเกษตรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คุณณัฐวุฒิ ปิ่นทองคา ผู้จัดการทั่วไป บริษัท รักบ้านเกิด จำกัด ผู้สร้างสรรค์สื่อเกษตรดิจิทัลและธุรกิจเกษตรสู่ความยั่งยืน และในนามตัวแทนของมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) จัดสัมมนาในหัวข้อ “เกษตรนวัตกรรม เพื่อความสุขยั่งยืน” เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรมีแนวความคิดการปฏิบัติด้านนวัตกรรมเกษตร การใช้องค์ความรู้ต่างๆ มาพัฒนาต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิต เพิ่มความสามารถด้านการแข่งขันภาคการเกษตร ลดความเหลื่อมล้า สู่การสร้างความมั่นคงและยั่งยืน ให้คุณภาพชีวิตของตนเองและสังคม

ซึ่งการสัมมนาฯ ครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงานสัมมนาฯ ร่วมด้วยคุณพนิตนาฏ วงศ์ยิ้ม ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายและทาเวิร์กชอปร่วมกับวิทยากรผู้มากประสบการณ์ทั้ง ผศ.คธา วาทกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในหัวข้อ “นวัตกรรมเกษตร”, ผศ.ดร.นิทัศน์ ทิพยโสตนัยนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในหัวข้อ “เทคโนโลยีการผลิตบรรจุภัณฑ์สมัยใหม่สาหรับสินค้าทางการเกษตรเพื่อการขนส่งและจัดจาหน่าย”, คุณรัชดา ปรัชเจริญวนิชย์ ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา ในหัวข้อ “นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน” และปิดท้ายด้วยคุณลลิพร วิทยศักดิ์ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (มหาชน) จากัด ในหัวข้อ “Kaset GO (เกษตรโก) แอปพลิเคชันเพื่อเกษตร”

โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสัมมนาฯ ในครั้งนี้จะช่วยผลักดันให้เกษตรกรรู้จักปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนไปด้านการเกษตรทั้งในประเทศและทั่วโลกที่ให้ความสนใจการทาเกษตรแบบบูรณาการเข้ากับความก้าวหน้าด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี และต้องคานึกถึงสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

สามารถติดตามรายละเอียด ข่าวสารและกิจกรรมดีๆ ของทางรักบ้านเกิดเพิ่มเติม ได้ที่ www.rakbankerd.com, www.facebook.com/rakbankerd IG: rakbankerd สามารถแอดไลน์ร่วมพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ Line@ : @rakbankerd

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg