วันศุกร์, 12 เมษายน 2567

สำนักบริการวิชาการ ลงนามความร่วมมือ กับ มูลนิธิมาตรฐานโรงแรมไทยเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมทั่วประเทศ

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 สำนักบริการวิชาการ โดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ รศ.ดร.ศุภสิทธิ์ คนใหญ่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ รศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ อุปสัย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และ นายธวัช รัตนมนตรี ผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักบริการวิชาการ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ มูลนิธิมาตรฐานโรงแรมไทย นำโดยคุณประกิจ ชินอมรพงศ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิมาตรฐานโรงแรมไทย คุณสิทธิพร หาญญานันท์ กรรมการมูลนิธิมาตรฐานโรงแรมไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมูลนิธิ เพื่อร่วมดำเนินการบริการวิชาการหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการโรงแรม ทั้งระยะสั้น และระยะยาว โดยหลักสูตรแรกที่จะดำเนินการร่วมกัน คือ หลักสูตรพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโรงแรม สู่ตำแหน่งผู้จัดการโรงแรม (72 ชั่วโมง) จบหลักสูตรสามารถขึ้นทะเบียนตำแหน่งผู้จัดการโรงแรมได้ตามกฎหมาย

นอกจากนี้ รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ได้กล่าวถึงการต่อยอดความร่วมมือไปยังการจัดทำหลักสูตร Non degree สำหรับผู้ประกอบการ ทายาทธุรกิจ หรือ ผู้ที่สนใจ ร่วมกับทางมูลนิธิมาตรฐานโรงแรมไทย โดยสามารถเรียนรู้ในรูปแบบ online ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจในด้านการจัดหลักสูตรการจัดการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong education) ของสำนักบริการวิชาการอีกด้วย

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เปิดโมเดลนวัตกรรมเพื่อสังคม-เศรษฐกิจ ‘มข.’ ชูเทคโนโลยี ‘เตียงอัจฉริยะ’ ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยสูงวัย-เพิ่มรายได้ชุมชน
สำนักบริการวิชาการ มข. สร้างองค์ความรู้กฎหมาย ฯ UpSkill เพิ่มศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น รุ่นที่ 1
สำนักบริการวิชาการ มข. จัดอบรม UpSkill บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พิธีลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ โรงเรียนนาย ร้อยตำรวจ
สำนักบริการวิชาการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
มข. และ ธนาคารออมสิน จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 67 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน