วันศุกร์, 12 เมษายน 2567

ม.ภาคฯติวเข้มกฎหมาย PDPA ให้กับนักศึกษา เน้นหนักการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้ภาพ รู้ทันการใช้สื่อในโลกยุคออนไลน์ ตามข้อกฎหมายที่บังคับอย่างรัดกุม

27 ส.ค. 2022
351

ที่ห้องเรียนรวม 242 อาคารคณะสังคมศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น ได้กำหนดจัดสัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหัวข้อทำคอนเทนด์อย่างไร ภายใต้ข้อกฎหมายPDPA โดยมี ดร.พงษ์เมธี ไชยศรีหา อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์,ผศ.ดร.จริยา ปันหวังกูร อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์,นางอมรฤทัย ภูสนามและ นายชนพัฒน์ ช่วยครุฑ อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตร์ นำนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 และ 4 จากหลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิตและรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต เข้าร่วมรับรับฟังอย่างพร้อมเพรียง

ดร.พงษ์เมธี ไชยศรีหา อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า วิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดเป็นศาสตร์ยุคใหม่ที่นักศึกษา ต้องเรียนรู้ที่เท่าทันอย่างครอบคลุมทุกศาสตร์อย่างรอบคอบ ซึ่งกฎหมาย PDPA ( Personal Data Protection Act) หรือ พรบ.ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 27 พ.ค.2562 และได้เลื่อนให้มามีผลบังคับใช้ตามกฎหมายในวันที่ 1 มิ.ย.2565 อย่างไรก็ดีได้มีการทบทวนเกี่ยวกับผลบังคับใช้ พรบ.ดังกล่าว โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ DES ซึ่งผลจาก พรบ.ดังกล่าวส่งผลให้การดำเนินกิจกรรมด้านการสื่อสาร การโฆษณา การส่งเสริมการตลาดต้องมีการปรับเปลี่ยนเพราะหากยังคงนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในการสื่อสารการตลาดใดๆโดยไม่ได้รับความยินยอม จะสุ่มเสี่ยงให้เกิดการฟ้องร้องจากเจ้าของข้อมูล ซึงจะมีโทษทั้งทางอาญาทางแพ่งและโทษทางปกครองตามกฎหมายที่กำหนด

“ จะเห็นได้ว่าโทษจากกฎหมาย PDPA นั้นมีระบุไว้อย่างเด่นชัด ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่นักศึกษาจะต้องรู้และเข้าใจในข้อกฎหมายที่มีผลประกาศบังคับใช้แล้ว จึงได้มีการจัดกิจกรรมการสัมมนาทางวิชาการด้วยการเชิญวิทยากรที่มีประสบการณ์ในการทำงานด้านสื่อสารมวลชนและรู้ถึงกฎหมาย PDPA มาถ่ายทอดประสบการในการทำงานสอดแทรกกับรายละเอียดทางข้อกฎหมายที่ถูกต้อง เนื่องจากเป็นกฎหมายใหม่ ดังนั้นการสื่อสารและการเรียนรู้รวมทั้งการแลกเปลี่ยนด้วยประสบการณ์ มีการยกกรณีศึกษาและตัวอย่างจากการทำงานมาสอดแทรกกับเนื้อหาและรายละเอียดในข้อกฎหมายจะสื่อถึงความเข้าใจและการตระหนักรู้ถึงข้อควรระวัง ข้อกฎหมาย ที่นักศึกษาจะนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ในโลกของสังคมยุคออนไลน์ ไร้พรมแดนที่ทุกวันนี้ทุกคนเป็นสื่อได้อย่างง่ายและใกล้ตัวที่สุด”

ด้าน นางอมรฤทัย ภูสนาม อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า ยอมรับว่าในปัจจุบันทุกคนนั้นเป็นสื่อได้ และเป็นสื่อได้ง่ายมาก ดูได้จากการที่นักศึกษามีเพจของตนเอง,มีช่องยูทูปของตนเอง,มีคอนเทนต์ต่างๆ เป็นของตนเอง มีการโพสต์ภาพ โพสต์วีดีโอ มีแคปชั่นต่างๆ ทั้งในสื่อส่วนตัวที่เปิดเป็นสาธารณะ หรือการใช้สื่อสาธารณะต่างๆในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นกฎหมาย PDPA เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องรู้และตระหนักถึงคุณและโทษของการใช้สื่อ เพราะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่หากมีการนำเสนอจะต้องมีการขออนุญาตหรือได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลอย่างถูกต้องและได้รับความเห็นชอบเท่านั้นเพื่อป้องกันการฟ้องร้องและการดำเนินคดีต่างๆตามข้อกฎหมาย ทั้งการใช้ข้อความ,ใช้ภาพ หรือการกระทำใดๆที่หมิ่นเหม่ต่อข้อกฎหมาย ซึ่งถึงแม้ว่าจะมีข้อยกเว้นในบางข้อแต่การลดความเสี่ยงที่จะมีความผิดหรือละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯจะต้องรู้ และเข้าใจถึงข้อกฎหมายใหม่ใกล้ตัว ด้วยวิทยากรที่ต้องอยู่กับกฎหมาย PDPA ทุกวัน ซึ่งจะนำไปสู่การปฎิบัติที่ถูกต้องหากจะมีการนำเสนอข้อมูลผ่านสื่อในแพลตฟอร์มต่างๆได้อย่างรัดกุมและไม่ผิดต่อกฎหมาย

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สำนักบริการวิชาการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
มข. และ ธนาคารออมสิน จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 67 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน
FWD ประกันชีวิต เสริมกำลังทีมขาย  ชูเทคโนโลยีดิจิทัล  Agency   Discovery Platform และ FWD CUBE Application นำทัพเพิ่มยอดตัวแทนเติบโต  ดึง CI Modular Series ขยายตลาดประกันสุขภาพ บุกถิ่นเมืองหมอแคนแดนอีสาน
มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
มทร.อีสาน ติดตั้งอุปกรณ์ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก ภายใต้โครงการ บริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน
ขอนแก่น/นางยุพรัตน์ ดวงดีทวีทรัพย์ นายกสมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดขอนแก่นเข้ารับมอบรางวัลคนดีศรีขอนแก่นประจำปี 2566