วันศุกร์, 12 เมษายน 2567

คปภ.จ.ขอนแก่น จัด”โครงการ 1ภาค 1 ผลิตภัณฑ์ (ประกันภัยโรคมะเร็งท่อน้ำดี)

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการประกันภัยโรคมะเร็งท่อน้ำดี และกิจกรรมเสวนา “กินปลาปรุงสุก ถูกสุขอนามัย ลดความเสี่ยงภัย ด้วยประกันภัยโรคมะเร็งท่อน้ำดี”

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 24 สิงหาคม 2565 ที่ห้องประชุมคอนเวนชั่น โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการประกันภัยโรคมะเร็งท่อน้ำดี และกิจกรรมเสวนา “กินปลาปรุงสุก ถูกสุขอนามัย ลดความเสี่ยงภัย ด้วยประกันภัยโรคมะเร็งท่อน้ำดี” โดยมี ศ.นพ. ณรงค์ ขันตีแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ดร.สมยงค์ แก้วสุพรรณ ประธานอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น ,น.ส.ปรียดา พ่อค้าช้าง ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ.ภาค 3 (ขอนแก่น) ,นางพานทิพย์ บุญศรี ผู้อำนวยการ คปภ.จังหวัดขอนแก่น,นายสานิต เชิดโคกศรี หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดขอนแก่น ,นายสุรสิทธิ์ เคนพรม หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น ,นพ.สมบัติ แทนประเสริฐสุข ที่ปรึกษาฝ่ายสินไหมสุขภาพ บริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน),น.ส.ดาเนตร วันทนีย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงาน กำกับผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยโดยมีกลุ่มเป้าหมายที่ เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย เกษตรกร และประชาชนทั่วไปในจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 150 คน

น.ส.ปรียดา พ่อค้าช้าง ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ.ภาค 3 (ขอนแก่น) กล่าวว่าความเป็นมาของโครงการดังกล่าว ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)โดยสายส่งเสริมและประกันภัยภูมิภาค ได้จัดทำโครงการ 1 ภาค 1ผลิตภัณฑ์ โดยกำหนดให้

สำนักงาน คปภ. ภาค 1-9คัดเลือกผลิตภัณฑ์ของจังหวัดภายใต้การกำกับดูแล ภาคละ 1 ผลิตภัณฑ์

เพื่อนำผลิตภัณฑ์ที่คัดเลือกไปพัฒนาเป็นกรมธรรม์ประกันภัย โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการและความเสี่ยงของประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆตลอดจนเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจต้านการประกันภัยให้กลุ่มเป้าหมายและประชาชนในท้องถิ่นให้เข้าถึงระบบประกันภัยได้ตรงกับความต้องการอีกทั้งเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้าถึงระบบประกันภัย และสามารถนำระบบประกันภัยเข้ามาบริหารความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

น.ส.ปรียดา กล่าวด้วยว่าจังหวัดขอนแก่น ได้รับคัดเลือกให้เป็นจังหวัดนำร่องในการจัดทำโครงการ 1 ภาค 1ผลิตภัณฑ์ โดยคัดเลือกโรคมะเร็งท่อน้ำดี ซึ่งเป็นผลอันเนื่องมาจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารในกลุ่มปลาน้ำจืดแบบมีเกล็ด โดยวิธีการปรุงแบบสุก ๆ ดิบ ๆ เช่น ก้อยปลา ปลาหมกไฟ ปลาร้าที่เป็นกลุ่มปลาตะเพียน ปลาซิว ปลาสร้อย ปลาขาว ทำให้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ และพัฒนาเป็นมะเร็งท่อน้ำดี และจะเสียชีวิตภายใน 1 ปี โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นหัวหน้าครอบครัวที่มีอยู่ระหว่าง 40-60 ปี ซึ่งเป็นการสูญเสียชีวิตในช่วงวัยแรงงาน ส่งผลให้เกิดปัญหาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาประเทศตามมา

น.ส.ปรียดา กล่าวเพิ่มเติมว่าดังนั้น การนำระบบประกันภัยเข้าไปรองรับความเสี่ยงดังกล่าว จึงถือเป็นเครื่องมือหรือทางเลือกหนึ่งให้กับประชาชนในการบริหารความเสี่ยงในชีวิต สำหรับการดำเนินงานในวันนี้ ประกอบไปด้วยกิจกรรมดังนี้ การลงนามในบันทึกตกลงความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการประกันภัยโรคมะเร็งท่อน้ำดี ระหว่างสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น สำนักงานกองทุนฟื้นฟูแลพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดขอนแก่นสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินจังหวัดขอนแก่น ชมรมประกันวินาศภัยจังหวัดขอนแก่น และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดขอนแก่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยภาค 3 (ขอนแก่น) อีกทั้ง การเสวนาในหัวข้อ “กินปลาปรุงสุก ถูกสุขอนามัย ลดความเสี่ยงภัยด้วยประกันภัยโรคมะเร็งท่อน้ำดี” โดยมีวิทยากรจากจากหน่วยงานเครือข่าย เป็นผู้ให้ความรู้ ประกอบด้วย สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานคปภ. และบริษัท ไทยวิวัฒน์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตลอดจนกิจกรรมตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับของสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดี

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สำนักบริการวิชาการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
มข. และ ธนาคารออมสิน จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 67 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน
FWD ประกันชีวิต เสริมกำลังทีมขาย  ชูเทคโนโลยีดิจิทัล  Agency   Discovery Platform และ FWD CUBE Application นำทัพเพิ่มยอดตัวแทนเติบโต  ดึง CI Modular Series ขยายตลาดประกันสุขภาพ บุกถิ่นเมืองหมอแคนแดนอีสาน
มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
มทร.อีสาน ติดตั้งอุปกรณ์ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก ภายใต้โครงการ บริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน
ขอนแก่น/นางยุพรัตน์ ดวงดีทวีทรัพย์ นายกสมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดขอนแก่นเข้ารับมอบรางวัลคนดีศรีขอนแก่นประจำปี 2566