วันอาทิตย์, 14 เมษายน 2567

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นติวเข้ม!นักอุตสาหกรรม รุ่นใหม่ รุ่นที่ 4 :Young FTI KHON KAEN 4

เป็นการสร้างการต่อยอดให้เกิดขึ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมระดับจังหวัดและประเทศ และยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ เพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงเป็นโอกาสกับผู้ที่เข้ารับการอบรมทุกท่านในครั้งนี้ ที่จะได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์ที่เป็น ประโยชน์ในการนำไปต่อยอดธุรกิจของตนเอง

เมื่อเวลา 9.30 น.วันที่ 20 สิงหาคม 2565 ที่ ห้องฟ้ามุ่ย ชั้น 1 โรงแรมพูลแมนราชาออคิดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการอบรมนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ จังหวัดขอนแก่น รุ่นที่ 4 โดยมีนายธวัชชัย เฮงประเสริฐ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ,ดร.ทวีสันต์  วิชัยวงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ,นายกรกฤช จุฬางกูร ประธานโครงการนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ,นายอดิเรก หงส์พูนพิพัฒน์ ประธานกิตติมศักดิ์ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ,น.ส.พิมพ์พจี สุตยสรณาคม ประธานจัดงานโครงการนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ รุ่นที่ 4 จังหวัดขอนแก่น ,พ.ท.วรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ ประธานสภาอุตสาหกรรม จ.อุดรธานี ,นายนพณัช กีรติรัฐกร ประธานก่อตั้งโครงการนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ,คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย,คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น และ จ.อุดรธานี,คณะวิทยากร หัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน ร่วมงาน

   ด้านดร.ทวีสันต์  วิชัยวงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าการอบรมนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ จังหวัดขอนแก่น รุ่นที่ 4 Young FTI KHON KAEN 4 ในวันนี้โครงการอบรมนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ จังหวัดขอนแก่น รุ่นที่ 4 Young FTI KHON

KAEN  4 ประโยชน์ที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ คือการได้เพิ่มเติมทักษะการบริหารจัดการ ธุรกิจของตนเอง ผ่านการเรียนรู้ทางด้านวิชาการจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ชำนาญการด้านสาขาวิชา นั้นๆ และเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงจากผู้ชำนาญการที่เป็นทั้งนักธุรกิจ นักลงทุน และ นักอุตสาหกรรมที่ประสบความสำเร็จ เพื่อนำไปประยุกต์ ปรับปรุงใช้ในการบริหารงาน ป้องกัน และวางแผนรับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมในการบริหารงานธุรกิจครอบครัวให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

   ดร.ทวีสันต์ กล่าวและว่าโครงการอบรมนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ จังหวัดขอนแก่น รุ่นที่ 4 Young FTI KHONKAEN  4 ประโยชน์ที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ คือการได้เพิ่มเติมทักษะการบริหารจัดการธุรกิจของตนเองผ่านการเรียนรู้ทางด้านวิชาการจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ชำนาญการด้านสาขาวิชานั้นๆ และเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงจากผู้ชำนาญการที่เป็นทั้งนักธุรกิจ นักลงทุน และนักอุตสาหกรรมที่ประสบความสำเร็จ เพื่อนำไปประยุกต์ ปรับปรุงใช้ในการบริหารงาน ป้องกันและวางแผนรับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมในการบริหารงานธุรกิจครอบครัวให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

  ด้าน ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ในนามของจังหวัดขอนแก่น รู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ จังหวัดขอนแก่น รุ่นที่ 4 (Young FTI KHON KAEN #4 ) ในวันนี้ จังหวัดขอนแก่น มีผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กเป็นจำนวนมาก ธุรกิจเอสเอ็มอี ที่สืบทอดจากบุพการีนั้น มีข้อได้เปรียบ ในการแข่งขันหลายประการ เพราะเจ้าของจะถ่ายทอดความรู้ และความชำนาญ ให้แก่ทายาทของตน โดยละเอียดและไม่ปิดบัง ทายาทเองก็มีโอกาส ซึมซับความรู้ และฝึกความสามารถ ได้อย่างใกล้ชิด หากกิจการที่สืบทอด ได้รับการบริหารเป็นอย่างดี กิจการนั้นก็มีโอกาส ที่จะแข่งขันได้ แม้กระทั่งแข่งกับต่างประเทศ หรืออาจจะขยายเครือข่าย ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งจะส่งผลดี กับภาพโดยรวมของเศรษฐกิจของจังหวัดขอนแก่น เป็นที่น่ายินดีที่ผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น มีวิสัยทัศน์และ ได้ริเริ่มโครงการอบรมนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ จังหวัดขอนแก่น รุ่นที่ 4 Young FTI KHON KAEN #4 ขึ้นมา ด้วยเล็งเห็นถึงศักยภาพของการรวมตัวของทายาทธุรกิจอุตสาหกรรม และประโยชน์ที่จะได้รับจากเครือข่ายที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีอยู่เพื่อจะได้เกิดการ แลกเปลี่ยนทัศนคติ ความคิดเห็นระหว่างกัน ในด้านธุรกิจและหน้าที่ของตน ด้านปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ด้านการพัฒนาตนเอง ด้านความสัมพันธ์ที่ดี ของครอบครัว

“นอกจากนี้ยังสร้างการต่อยอดให้เกิดขึ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมระดับจังหวัดและประเทศ และยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ เพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ขณะเดียวกันโครงการอบรมนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ จังหวัดขอนแก่น ยังได้รับการสนับสนุนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นอย่างดี จึงเป็นโอกาสกับผู้ที่เข้ารับการอบรมทุกท่านในครั้งนี้ ที่จะได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์ที่เป็น ประโยชน์ในการนำไปต่อยอดธุรกิจของตนเอง

   ส่วน น.ส.พิมพ์พจี สุตยสรณาคม ประธานจัดงานโครงการนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ รุ่นที่ 4 จังหวัดขอนแก่น  กล่าวว่าในนามของคณะกรรมการจัดงาน ดิฉันขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ขอนแก่น เป็นอย่างสูง ที่ได้กรุณาสละเวลาอันมีค่าให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมนักอุดสาหกรรมรุ่นใหม่ จังหวัดขอนแก่น รุ่นที่ 4 “Young FTI KHONKAEN #4″ ในวันนี้โครงการ ” Young FTI KHON KAEN#4 ได้ถูกก่อตั้งขึ้น จากวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสภาอุดสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ที่เล็งเห็นถึงศักยภาพของการรวมตัวของทายาทธุรกิจอุดสาหกรรมในจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียง และประโยชน์ ที่สมาชิกจะได้รับจากเครื่อข่ายที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีอยู่ นับว่าเป็นการ รวมตัวกันของเครือข่ายทายาทธุรกิจ สำหรับโครงการอบรมนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่จังหวัดขอนแก่น รุ่นที่ 4 ” Young FTI KHON KAEN #4 ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ มีผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมอบรมจำนวน 46 ราย

    วัตถุประสงค์ในการจัดอบรมมีดังนี้ 1. สร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ในจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียงและสร้างเครือข่ายกับนักธุรกิจชั้นนำของประเทศ 2. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่มีประโยชน์จากผู้รู้และผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ 3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้และประสบการณ์ที่สามารถนำไปปฏิบัติงานและต่อยอดทางธุรกิจได้จริง 4. ลดช่องว่างในการดำเนินธุรกิจของครอบครัวระหว่างเจ้าของธุรกิจและทายาท รวมถึงผู้ที่ให้การสนับสนุน และให้ความร่วมมือ จนทำให้การดำเนินโครงการสำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี ซึ่งจะมีส่วนช่วยพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดขอนแก่น ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สำนักบริการวิชาการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
มข. และ ธนาคารออมสิน จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 67 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน
FWD ประกันชีวิต เสริมกำลังทีมขาย  ชูเทคโนโลยีดิจิทัล  Agency   Discovery Platform และ FWD CUBE Application นำทัพเพิ่มยอดตัวแทนเติบโต  ดึง CI Modular Series ขยายตลาดประกันสุขภาพ บุกถิ่นเมืองหมอแคนแดนอีสาน
มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
มทร.อีสาน ติดตั้งอุปกรณ์ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก ภายใต้โครงการ บริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน
ขอนแก่น/นางยุพรัตน์ ดวงดีทวีทรัพย์ นายกสมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดขอนแก่นเข้ารับมอบรางวัลคนดีศรีขอนแก่นประจำปี 2566