วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

รมว.พม. ทอดผ้าป่ากองบุญแห่งการให้ จ.ขอนแก่น


แนวคิดเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เป็นต้นแบบ การร่วมมือ ให้โอกาส ให้อาชีพ การพึ่งตนเอง โดยมีทาง พมจ.ขก. เป็นจุดเชื่อมต่อเศรษฐกิจฐานมนุษย์ ให้ความรู้ ให้โอกาส สร้างตนเองได้ มีการคิด ต่อยอด ลงมือทำยกระดับขอนแก่นเป็นแบบอินเตอร์เนชั่นแนล
        วันนี้ (13 ส.ค. 65) ที่ ห้อง AUDITORIUM ชั้น 2 อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น  นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธี “ทอดผ้าป่า” กองบุญแห่งการให้จังหวัดขอนแก่น และลงนาม MOU การจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นเพื่ออาชีพการบริบาล และพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ องค์กรณ์ดีเด่น อาสาสมัครดีเด่น และ อพม.ดีเด่นและพิธีมอบป้ายองค์กรภาคธุรกิจ CSR โดยมีนายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ


    นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และนายจารึก เหล่าประเสริฐ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นเพื่อการประกอบอาชีพบริบาล โดยมีนางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,นายสุภชัย จันปุ่ม รองศึกษาธิการภาค 7 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 12 และ ดร.พรณี สึมิ ประธานกรรมการบริหารบริษัท แอล.เอ. เอดดูเคชั่น 1970 (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนามในครั้งนี้
         “ทั้งนี้การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) มีเจตจำนงที่จะประสานและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน เพื่อการพัฒนาสังคมด้านผู้สูงอายุ เพื่อบูรณาการความร่วมมือด้านการศึกษา การจัดการองค์ความรู้ และการบริการทางวิชาการที่มีคุณค่าต่อการพัฒนางาน และศักยภาพในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสังคมผู้สูงอายุ ร่วมส่งเสริมพัฒนาบุคลากร เพื่อสร้างศักยภาพว่าด้วยการพัฒนางานด้านผู้สูงอายุ ให้มีประสิทธิภาพ สนับสนุนการบริการวิชาการในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ขององค์กร”


   ส่วนการมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานในมิติต่างๆ ซึ่งมีประเด็นในการขับเคลื่อนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีโมเดลเปรียบเสมือน มีเก้าอี้ 4 ขา1. หลากหลาย2. ความเท่าเทียม3. การมีส่วนร่วม และ4. การสื่อสารทุกภาคส่วน  ซึ่งเป็นแนวคิดเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เป็นต้นแบบ การร่วมมือ ให้โอกาส ให้อาชีพ การพึ่งตนเอง โดยมีทาง พมจ.ขก. เป็นจุดเชื่อมต่อเศรษฐกิจฐานมนุษย์ ให้ความรู้ ให้โอกาส สร้างตนเองได้ มีการคิด ต่อยอด ลงมือทำยกระดับขอนแก่นเป็นแบบอินเตอร์เนชั่นแนล ไม่ใช่แค่สนามบิน แต่เป็นความหลากหลายในทุกมิติเพิ่ม Global citizen โมเดลผู้สูงอายุ ให้ความรู้ด้านการออมสำหรับผู้สูงอายุ มุ่งเน้นขายความเป็นไทย soft power ขับเคลื่อนเรื่องพื้นฐานแห่งชีวิต ด้วยปัจจัย 4 +1 (อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งหม่ ยารักษาโรค + เครื่องมือสื่อสาร)


   จากนั้นได้มีการ “ทอดผ้าป่า กองบุญแห่งการให้จังหวัดขอนแก่น” จำนวนเงิน 578,191 บาท โดยมีผู้ร่วมสนับสนุนกองบุญแห่งการให้จังหวัดขอนแก่น จำนวน 6 องค์กร ประกอบด้วย บริษัทพฤกษา โฮลดิ้ง ซ่อมบ้าน-โครงการบ้านใส่ใจเพื่อคนพิการ By PRUKSA ,บริษัท โตโยต้า แก่นนคร,สมาคมนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศจังหวัดขอนแก่น ,สมาคมผ้าไทย และนางปราณี ธีรภานุ มอบสถานที่จำหน่ายสินค้า นำรายได้สนับสนุนกองบุญแห่งการให้จังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้คณะกรรมการกองบุญแห่งการให้จังหวัดขอนแก่น โดยนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้รับมอบป้ายสนับสนุนจากองค์กรภาคธุรกิจ CSR และเป็นประธานในพิธี “ทอดผ้าป่า” กองบุญแห่งการให้จังหวัดขอนแก่น โดยมีรศ.ดร.พระโสภณพัฒนบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น พิจารณาผ้าป่า และอนุโมทนาบุญ

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สำนักบริการวิชาการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
มข. และ ธนาคารออมสิน จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 67 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน
FWD ประกันชีวิต เสริมกำลังทีมขาย  ชูเทคโนโลยีดิจิทัล  Agency   Discovery Platform และ FWD CUBE Application นำทัพเพิ่มยอดตัวแทนเติบโต  ดึง CI Modular Series ขยายตลาดประกันสุขภาพ บุกถิ่นเมืองหมอแคนแดนอีสาน
มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
มทร.อีสาน ติดตั้งอุปกรณ์ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก ภายใต้โครงการ บริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน
ขอนแก่น/นางยุพรัตน์ ดวงดีทวีทรัพย์ นายกสมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดขอนแก่นเข้ารับมอบรางวัลคนดีศรีขอนแก่นประจำปี 2566