วันจันทร์, 6 กุมภาพันธ์ 2566

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อบรมเสริมความรู้และการสาธิตการดูแลดวงตา หัวเข่า และผู้พิการด้วยแพทย์แผนไทย

     3 กันยายน  2563   ที่ห้องประชุมสายน้ำผึ้ง ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 1 (วัดเหนือ) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด นายวัฒนพงษ์  ชิตทรงสวัสดิ์   รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงาน การอบรมโครงการฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการด้วยการแผนไทย  โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 20 ชุมชนเข้าร่วมอบรม

      ตามที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้กำเนินการโครงการฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการด้วยการแผนไทย  ปีงบประมาณ 2563 เพื่ออบรมให้ความรู้แก่แกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  และประชาชนที่ไปเกี่ยวกับแนวหงการดูแล ดวงตาและหัวเข่าในผู้ป่วยรื้อรัง   ผู้พิการ และผู้ที่มีการใช้สายตาต่อแสงมาก เช่น การจ้องคอมพิวเตอร์ การใช้โทรศัพท์เป็นเวลานานๆ   ด้วยการแพทย์แผนไทย

     ในการอบรมครั้งนี้ ประกอบด้วยการให้ความรู้ด้านสมุนไพร   แนวทางการดูแลดวงตา หัวเข่า และผู้พิการ  พร้อมด้วยการสาธิตวิธีดูแลดวงตา ด้วยสมุนไพร  โดยได้รับความเกียรติวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงลาน พท.เกวลิน  อิทรีสังวร   แพทย์แผนไทยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทย  ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 1  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

///////////

โชติกา  ทวนชัยภูมิ

0956628047