วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

อบจ.ขอนแก่น ติวเข้มครูในสังกัด จัดระบบการเรียนการสอนหลังโควิดคลี่คลายอย่างปลอดภัย

07 ส.ค. 2022
362

อบจ.ขอนแก่น ติวเข้มครูในสังกัด จัดระบบการเรียนการสอนหลังโควิดคลี่คลายอย่างปลอดภัย เน้นหนักงานวิชาการคู่นวัตกรรมและการมีส่วนร่วมทุกฝ่าย พร้อมจัดสวัสดิการให้กับบุคลากรทางการศึกษา ให้เพียงพอต่อสถานการณ์ปัจจุบัน
เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 7 ส.ค.2565ที่ห้องประชุมชั้น 2 โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จ.ขอนแก่น นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายก อบจ.ขอนแก่น เป็นประธานเปิดการสัมมนาทิศทางการจัดการศึกษาของ อบจ.ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.ขอนแก่น ได้กำหนดจัดการประชุมขึ้นโดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษา,ข้าราชการครู และ บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด อบจ.ขอนแก่น เข้าร่วมประชุมรวมกว่า 1,000 คน


นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายก อบจ.ขอนแก่น กล่าวว่า อบจ.ขอนแก่น ได้รับการถ่ายโอนสถานศึกษา มาตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีสถานศึกษาในสังกัด ทั้งสิ้น 20 แห่ง จัดระบบการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีผู้บริหารถานศึกษา,ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษารวมกว่า 1,000 คน ซึ่งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งนั้นไม่ได้ดำเนินการภายในโรงเรียนและเป็นการจัดการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ อันมีผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้น ซึ่งขณะนี้สถานการณ์ได้คลี่คลายลง โรงเรียนในสังกัดทั้ง20 แห่ง ได้กลับมาจัดระบบการเรียนการสอนแบบปกติทุกระดับชั้นได้อีกครั้ง ดังนั้นการประชุมในวันนี้คือการเน้นหนักในเรื่องของการมีส่วนร่วม ร่วมกันระหว่างสถานศึกษาฯ,บุคลากร,นักเรียน และผู้ปกครอง ที่จะเดินไปด้วยกันทั้งทางด้านวิชาการ,ด้านนวัตกรรม,ด้านประสบการณ์และการจัดการเรียนการสอนในทศวรรษใหม่ที่เป็นปัจจุบันและต่อยอดไปในอนาคต


“ลูกๆของเรานั้นไม่ได้มาเรียนหนังสือกว่า 2 ปี จากภาวะโควิดที่เกิดขึ้น แต่วันนี้ทุกอย่างได้กลับมาเป็นปกติแล้ว สถานศึกษาทุกแห่งจะต้องคงไว้ซึ่งความเข้มงวดในมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขอย่างรัดกุม และการ์ดจะตกไม่ได้ ควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน ซึ่งโครงสร้างการบริหารสถานศึกษานั้นจะแบ่งออกเป็น 4 ฝ่าย ประกอบด้วยฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปกครองและฝ่ายบริการ ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ซึ่งโรงเรียนในสังกัด ทั้ง 20 แห่ง ทุกแห่งได้ดำเนินการมาอย่างดีและเต็มความสามารถ ตามระเบียบและข้อบังคับที่กำหนดไว้ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้นอกจากจะหารือกันในเรื่องของทิศทางการบริหารการศึกษาของโรงเรียนแต่ละแห่งแล้ว ยังคงมีการหารือในเรื่องของสวัสดิการให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามภาวการณ์ที่เป็นปัจจุบันอีกด้วย”

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สำนักบริการวิชาการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
มข. และ ธนาคารออมสิน จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 67 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน
FWD ประกันชีวิต เสริมกำลังทีมขาย  ชูเทคโนโลยีดิจิทัล  Agency   Discovery Platform และ FWD CUBE Application นำทัพเพิ่มยอดตัวแทนเติบโต  ดึง CI Modular Series ขยายตลาดประกันสุขภาพ บุกถิ่นเมืองหมอแคนแดนอีสาน
มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
มทร.อีสาน ติดตั้งอุปกรณ์ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก ภายใต้โครงการ บริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน
ขอนแก่น/นางยุพรัตน์ ดวงดีทวีทรัพย์ นายกสมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดขอนแก่นเข้ารับมอบรางวัลคนดีศรีขอนแก่นประจำปี 2566